0 Beviljade anslag – Hakon Swenson Stiftelsen
Beviljade anslag 2018-06-26T11:40:44+02:00

Beviljade anslag från Hakon Swenson Stiftelsen

Hakon Swenson Stiftelsen startade 2007. Idén är att arbeta med kunskapsproduktion och kunskapsspridning i (detalj-)handelsfrågor men även att verka för att på olika sätt främja entreprenörskap. Nedan redogörs för de olika satsningar stiftelsen gjort sedan starten. Rubrikerna för respektive år är:

• Forskning, utbildning och kunskapsspridning
• Entreprenörskap
• Övrigt.

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2015

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2014

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2013

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2012

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2011

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2010

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2009

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2008

Klicka här för att läsa om beviljade anslag 2007

2015

Under 2015 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen nio anslag för totalt 5 799 732 kronor.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING


Anslagsförvaltare: Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning av beslutet:
Styrelsen godkänner det överskjutande belopp, på det förskott som beviljades på styrelsemötet den 21 december 2012, om ytterligare 472 222 kronor.

Det finns 10 huvudintressenter i dagsläget som betalar minst 1 miljoner/år. ICA och H&M betalar 5 miljoner/år vardera och är founding partners.

Projektbenämning: Nu även online – ekonomiska konsekvenser av traditionella detaljhandelsföretags e-handelssatsningar  
Anslagsförvaltare: Sara Rosengren och Mikael Hernant, Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning av beslutet:
Projektet syftar till att undersöka hur adderandet av e-handel påverkar ett detaljhandelsföretag vars existerande verksamhet är uppbyggd kring fysiska butiker. Syftet med projektet är att förstå hur introduktionen av e-handel påverkar företagets ekonomiska resultat i den fysiska verksamheten och den nya digitala verksamheten.

Styrelsen godkänner ansökan om 1 498 234 kronor i sin helhet.

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Angelica Blom (uppdelat på två ansökningar)
Anslagsförvaltare: Fredrik Lange, Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning av beslutet:
Fredrik Lange ansökte år 2012 om 315 000 kronor/år i fem år (totalt 1 575 000 kronor) för finansiering av doktorandforskning inom detaljhandel vid CFR.  De är övertygade om att ifall de kan skapa en ännu mer stimulerande forskningsmiljö med doktorander och disputerade forskare på CFR, så kommer de att kunna generera mer angelägen kunskap till branschen. Genom rekrytering av unga doktorandtalanger hoppas de även kunna vässa sitt utbildningsprogram på lite längre sikt. Rekrytering av doktorander är således en strategisk fråga för CFR och av stor vikt för deras resursförsörjning. De ansöker därför om finansiering från Hakon Swenson Stiftelsen för en doktorand med start i augusti 2012. Tanken att de rekryterar en doktorand som under deras handledning ska utforska olika slags butiksformat för att ta reda på hur konsumenter agerar i olika butiksmiljöer. CFR vill ha ett särskilt fokus på e-handel och förstå förutsättningarna för effektiva e-handelslösningar samt kontrastera e-handel med fysiska butiker inom samma produktmarknader för att se hur dessa två övergripande format skiljer sig åt. De vill också beakta butiksformatets påverkan på konsumenternas beteende utifrån butiksstorlek/läge och som ovan nämnts olika slags köpbeslut. CFR har utsett Angelica Blom som tilltänkt doktorand.

I ansökan om 315 000 kr/år är 195 000 avsedda för doktorandens levnadsomkostnader (inklusive ett belopp om 20 000 som doktoranden själv avsätter till pension). Övriga 120 000 kr är ett institutionellt bidrag till Handelshögskolan i Stockholm.

Inom ramen för detta ansöker Angelica om 315 000 kronor för läsåret 2015/2016 för sitt doktorandarbete på Center for Retailing. Under sitt tredje år som doktorand har Angelica lagt mest fokus på hennes egen forskning, däribland skrivande av en ”multikanalartikel” om integration mellan flera detaljhandelskanaler. Hon har också varit involverad i en skyltfönsterstudie samt en studie om en detaljists kanal- och formatstrategi och dess påverkan på konsumenters beteende i butik.  Angelica har utöver detta även deltagit i en Reviewkurs, en Experimentkurs samt en Marketing Classics-kurs, presenterat två av sina studier på konferenser samt gjort två undervisningsinsatser.

Projektbenämning: Gästprofessor, Dhruv Grewal 
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning:
Jens Nordfält ansöker om 50.000 USD årligen under fem år för att betala ett arvode till Dhruv Grewal för att han ska vidta de resor, den handledning och den forskning som vidare föreslås.

Dhruv Grewal är professor vid Babson College, USA. Han är en av världens mest meriterade marknadsföringsforskare och har till exempel under flera år i rad varit den som publicerat sig mest inom marknadsföringsområdet. Han har publicerat över 100 artiklar i rankade tidskrifter och han var redaktör för Journal of Retailing mellan 2001 och 2007. Han har fått mängder av utmärkelser för sin gärning som forskare, reviewer, lärare och för sitt deltagande i olika föreningar och nätverk för marknadsföringsforskare.

Projektbenämning: Detaljhandelns etableringsprocess på nya geografiska marknader” 
Anslagsförvaltare: Erik Sandberg, Linköpings Universitet

Sammanfattning:
Projektet har följande tre målsättningar:
1. Öka förståelsen för etableringsprocessen för svenska detaljhandelsföretag
2. Tydliggöra lärdomar från tidigare etableringsprocesser
3. Öka förståelsen för logistikens roll i etableringsprocessen

I takt med ökad globalisering, avregleringar och internationell konkurrens har svenska detaljhandelsföretag alltmer påbörjat internationell expansion av sina verksamheter. Internationalisering av detaljhandeln är idag ett relativt väl beforskat område. Tidigare studier har till exempel visat att fördelarna med geografisk expansion främst är kopplade till ökade tillväxtmöjligheter för affärskoncept och produkter som har en mättad hemmamarknad (Hutchinson et al., 2005). I jämförelse har mycket lite forskning gjorts på processen för geografisk expansion.

Denna studies syfte är därför att:
Kartlägga processen för geografisk expansion bland svenska detaljhandelsföretag samt tydliggöra betydelsen av logistik i samband med denna expansion.

Projektet beräknas pågå i 3 år mellan 1 jan 2016 och 31 dec 2018.

Anslag om 1 271 763 kronor godkänns.

Projektbenämning: Bidrag till arbetsstipendier riktade till utveckling av handeln inom mode och textil
Anslagsförvaltare: Emma Ewadotter, Sliperiet, Umeå Universitet

Soft Lab på Sliperiet erbjuder mode- och textilkreatörer en öppen studio med tillgång till digitala och konventionella verktyg för att skapa prototyper och provkollektioner inom mode, accessoarer och textilier. Sliperiet, Umeå universitet, ansöker härmed om medel för att utlysa tre stycken arbetsstipendier riktade mot mode- och textilproduktion. Projektet planeras att löpa mellan maj och december 2016, 2017 och 2018 som vart skall löpa under 6 månaders tid. Utlysningen riktas till mode- och textilkreatörer, entreprenörer eller forskare som kan uppvisa teknisk höjd och innovativt materialanvändande.

Anslag om 600 000 kronor godkänns.

2. ENTREPRENÖRSKAP

Projektbenämning: Entreprenörskap – Generationsskiften i familjeföretag
Anslagsförvaltare: Erik Hedblad

Sammanfattning av beslutet:
Projektets specifika fokus ligger på hur entreprenörens familj hanterar frågan som förr eller senare alla entreprenörer ställer sig – kommer mina barn ta vid när jag slutar? Erik vill inspirera, stödja och utmana familjer som överväger eller står inför ett generationsskifte. Förhoppningen är att underlätta ett mer medvetet och öppet samtal om de frågor som ofta är känsliga, personliga och inte sällan omedvetna. Allt med sikte på mer välgrundade beslut och väl genomförda skiften.

Projektet kan skapa nytta för ett stort antal företagare inom handeln, angränsande branscher och entreprenörsfamiljer i stort. Många familjeföretag ingår i ett större sammanhang, genom franchise eller i branschorganisationer, där kunskapen kan få större spridning.

Eftersom ICA föreslås som studieobjekt är nyttan inom ICA snabbast omsatt till verklighet. Ett exempel är att det inom ICA just nu sker en utbildningssatsning för blivande handlare genom generationsskifte, ICA Skolans program ”Next Generation”. ICA Skolan har medvetet valt att exkludera ämnen som rör familjerelationer kopplat till generationsskiftet. När de nu är en bit in i programmet har kursledningen dock uttryckt att det är tydligt att det finns ett behov av mer kunskap och samtal kring dessa frågor eftersom det i hög grad påverkar synen på företaget och den egna ledarrollen.

Generationsskiften är en del av ICA-idén. Möjligheten att bygga för nästa generation r en stark drivkraft för många entreprenörer. Enligt NUTEK misslyckas vart tredje generationsskifte. Med detta projekt skapar vi kunskap, inspiration, persoektiv och stimulerar mer öppna och medvetna samtal. För familjen kan det göra stor skillnad. För svensk detaljhandel är frågan angelägen utifrån branschens stora mängd av familjeföretag.

Arbetet skulle även kunna bli utgångspunkt för akademisk forskning kring entreprenörskap och familjeföretagande.

Erik ansöker om 297 000 kronor. 75 000 kronor betalas ut först, resterande belopp när rapporten blivit godkänd.

Projektbenämning: Ung Företagsverksamhet
Anslagsförvaltare: Petra Peters

Sammanfattning av beslutet:
Hakon Swenson Stiftelsen är sedan 2014 guldpartner till Ung Företagsamhet (UF) och stöttar därmed med 500.000 kronor/år. Stiftelsen kan vara med och styra var delar av anslaget går samt att vissa aktiviteter sker tillsammans med ICA-handlare.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Studentuppsatspris
Anslagsförvaltare: Hakon Swenson Stiftelsen och HUR

Om priset:
Handelns uppsatspris vänder sig till studenter vid högskolor och universitet, för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera, som delas lika mellan uppsatsförfattarna. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris.

Juryns medlemmar 2015 var Claes-Robert Julander, Handelshögskolan i Stockholm, Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Agneta Marell, Umeå universitet.

Vinnande uppsats:
1. Fifty Shades of Co-branding – En kvantitativ studie om effekterna av co-branding på konsumenters varumärkes och produktutvärdering beroende av kvalitetssegment och hedoniska shoppingmotivationer
Författare: Emelie Orrpars och Therese Åbb, Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning av uppsatsen:
Egna märkesvaror utgör ett viktigt inslag i handeln och har länge samexisterat med leverantörers varumärken. Det finns också exempel på så kallad co-branding, vilket innebär att leverantörens varumärke exponeras på en förpackning tillsammans med detaljistens varumärke. Denna uppsats undersöker vilka kund-, leverantörs- och detaljistvärden som uppstår till följd av co-branding. Uppsatsen är baserad på en kombination av olika metoder i form av enkäter, smaktest och expertintervjuer. Studien visar att co-branding påverkar kund-, leverantörs- och detaljistvärdet i olika grad beroende på kvalitetsnivån på detaljistens egna märkesvaror och konsumenters shoppingmotivationer.

2014

Under 2014 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen nio anslag för totalt 2 222 000 kronor. Den årliga finansieringen till Center for Retailing på 1 miljon kronor togs redan 2012.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Angelica Blom (uppdelat på två ansökningar)
Anslagsförvaltare: Fredrik Lange, Center for Retailing

Sammanfattning av beslutet:
Redan år 2012 (förra året) ansökte Angelica Blom om 315 000 kronor/år i fem år (totalt 1 575 000 kronor) för finansiering av sin doktorandutbildning inom detaljhandel vid CFR. Denna ansökan gäller alltså det andra av de fem åren.

I ansökan om 315 000 kr/år är 195 000 avsedda för doktorandens levnadsomkostnader (inklusive ett belopp om 20 000 som doktoranden själv avsätter till pension). Övriga 120 000 kr är ett institutionellt bidrag till Handelshögskolan i Stockholm.

Inom ramen för detta ansöker Angelica om 315 000 kronor för läsåret 2013/2014 för sitt doktorandarbete på Center for Retailing. Angelicas ansökan godkänns.

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Annika Lindström

Anslagsförvaltare: Innventia AB

Sammanfattning av beslutet:

Liksom 2012 stöder Hakons Swensons stiftelse, Innventia i finansieringen av Annika Lindströms doktorandstudier genom ett bidrag om 276 000 kronor per år i högst fem år (exklusive moms). Inför varje ny årsperiod skall arbetets framsteg utvärderas och vid otillfredsställande resultat avbryts finansieringen.

Forskningens syfte är att undersöka vilka effekter olika faktorer, såsom paketering, layout av hylla, etc. har på den visuella uppmärksamheten, övervägandet och valet av produkt. Till sin hjälp används eye-tracking för att se ögonrörelser hos testpersonerna, samt intervjuer för att verifiera vad de faktiskt såg och inte såg under testerna.

Projektbenämning: Ögat bestämmer – hur produktplacering och erfarenhet hos konsumenter styr den visuella uppmärksamheten vid beslut i butik
Anslagsförvaltare: Annika Wallin

Sammanfattning av beslutet:

Som kund i en butik matas man med visuella intryck och den visuella omgivningen har en stor betydelse för de beslut vi fattar och kan i stor grad påverka försäljningen av olika varor. Det är därför nödvändigt att få reda på mer om konsumenters visuella uppmärksamhet. Tidigare studier på området har främst utförts i laboratorium vilket är problematiskt då många studier visar att vi beter oss annorlunda i dessa miljöer jämfört med i affären. Därför vet vi inte om resultaten kan generaliserad till verklig miljö.

Projektets mål är att utforska samspelet mellan visuell uppmärksamhet, preferenser, och yttre faktorer som placering av produkter och organisation i hyllan. Studien kommer att genomföras i butik med hjälp av mobila ögonrörelsemätare. Projektet kommer att vara av stor praktisk relevans för både handlare och förpackningsutvecklare när det gäller påverkan av produktplacering och produktdesign.

Styrelsen godkänner ansökan om 956 000 kronor men styrelsen vill se en precisering av syftet med projektet. När detta inkommit ser Jens Nordfält, Lena Litens och Claes-Göran Sylvén över detta och har därefter rätt att utbetala.

Styrelsen tycker det är bra om Jens Nordfält håller och tar en kontakt med projektgruppen från Lund utifrån att doktorand Annika Lindström forskar inom samma område, Eye-tracking.

2. ENTREPRENÖRSKAP

Projektbenämning: Ung Företagsverksamhet
Anslagsförvaltare: Petra Peters

Sammanfattning av beslutet:
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden ideell organisation som utbildar entreprenörskap i skolan. De finansieras av offentligt och privat stöd i form av partnerskap från näringslivet.

Ung Företagsamhets koncept är riktade till elever i grundskola och gymnasiet. Organisationen kombinerar teori och praktik inom entreprenörskap enligt modellen ”learning by doing” i den svenska skolan. Ungdomar får genom UF chansen att lära sig mer om hur samhället fungerar och vad entreprenörskap är, samt att de också får utveckla sina egna entreprenöriella förmågor. Organisationen främjar även ett erfarenhetsutbyte mellan skola, näringsliv och generationer.

Hakon Swenson Stiftelsen är guldpartner till Ung Företagsamhet (UF) och stöttar därmed med 500.000 kronor/år. Stiftelsen kan vara med och styra var delar av anslaget går samt att vissa aktiviteter sker tillsammans med ICA-handlare.

Projektbenämning: Entreprenörskap – Generationsskiften i familjeföretag
Anslagsförvaltare
: Erik Hedlund

Sammanfattning av beslutet:
Projektets specifika fokus ligger på hur entreprenörens familj hanterar frågan som förr eller senare alla entreprenörer ställer sig – kommer mina barn ta vid när jag slutar? Erik vill inspirera, stödja och utmana familjer som överväger eller står inför ett generationsskifte. Förhoppningen är att underlätta ett mer medvetet och öppet samtal om de frågor som ofta är känsliga, personliga och inte sällan omedvetna. Allt med sikte på mer välgrundade beslut och väl genomförda skiften.

Projektet kan skapa nytta för ett stort antal företagare inom handeln, angränsande branscher och entreprenörsfamiljer i stort. Många familjeföretag ingår i ett större sammanhang, genom franchise eller i branschorganisationer, där kunskapen kan få större spridning.

Eftersom ICA föreslås som studieobjekt är nyttan inom ICA snabbast omsatt till verklighet. Ett exempel är att det inom ICA just nu sker en utbildningssatsning för blivande handlare genom generationsskifte, ICA Skolans program ”Next Generation”. ICA Skolan har medvetet valt att exkludera ämnen som rör familjerelationer kopplat till generationsskiftet. När de nu är en bit in i programmet har kursledningen dock uttryckt att det är tydligt att det finns ett behov av mer kunskap och samtal kring dessa frågor eftersom det i hög grad påverkar synen på företaget och den egna ledarrollen.

Generationsskiften är en del av ICA-idén. Möjligheten att bygga för nästa generation r en stark drivkraft för många entreprenörer. Enligt NUTEK misslyckas vart tredje generationsskifte. Med detta projekt skapar vi kunskap, inspiration, perspektiv och stimulerar mer öppna och medvetna samtal. För familjen kan det göra stor skillnad. För svensk detaljhandel är frågan angelägen utifrån branschens stora mängd av familjeföretag.

Arbetet skulle även kunna bli utgångspunkt för akademisk forskning kring entreprenörskap och familjeföretagande.

Erik ansökte om 297 000 kronor. Styrelsen avslog ansökan men beslutade att ge ett bidrag på 50 000 kronor för att genomföra en förstudie för att ta reda på vad det redan finns för dokumentation kring detta ämne.  Därefter uppmanades Erik skriva en ny ansökan till stiftelsen.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Studentuppsatspris
Anslagsförvaltare: Lena Litens, Hakon Swenson Stiftelsen

Om priset:
Handelns uppsatspris vänder sig till studenter vid högskolor och universitet, för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera, som delas lika mellan uppsatsförfattarna. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris.

Juryns medlemmar 2014 var Claes-Robert Julander, Handelshögskolan i Stockholm, Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Agneta Marell, Umeå universitet

Vinnande uppsatser:

 1. May I help you SIIR? – Ett experiment om hur personlig service i en pop-up butik med e-handel påverkar kundnöjdhet och graden av närmande
  Författare: Malin Sjöhage och Rebecka Nyblom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Sammanfattning av uppsatsen:
I denna uppsats undersöks hur personlig service i pop-up butiker med e-handel på verkar kundnöjdheten. Genom ett experiment undersöks effekterna på kundnöjdhet vid tre nivåer av personlig service. Resultaten visar att det krävs en hög grad av personlig service för att få en hög kundnöjdhet.

Anslag om 40 000 kronor godkänns.

Projektbenämning: Ekonomidagar – Socialt entreprenörskap 
Anslagsförvaltare: Olle Alexandersson, Forskningsnätet Skåne

Sammanfattning av beslutet:
Projektet finansierar två dagar med föreläsningar om nätverk, sociala medier, socialt entreprenörskap och hållbarhet.

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan med 35 000 kronor.

Projektbenämning: Nordic Retail Wholesale Conference, NRWC
Anslagsförvaltare: Lena Litens

Sammanfattning av beslutet:
Forskningskonferensen NRWC anordnas vartannat år av nätverket Nordic Retail Wholesale Association, NRWA: Ett problem för nordiska handelsforskare är att de är för få och för utspridda och att de inte alltid känner till varandra. Därför har Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd initierat ett nätverk för handelsforskare. NRWA är ett handelsinriktat akademiskt forskarnätverk som initierats av och finansieras av huvudmännen: Handelns Utvecklingsråd och Hakon Swenson Stiftelsen.

Det finns ett behov av att skapa ett forum där handledare, utbildare, forskare inom handelsforskning kan utbyta tjänster och erfarenheter, eftersom nordiska handelsforskare är få och utspridda och inte alltid känner till varandra.

Vidare råkar många akademiker som intresserar sig för parti- och detaljhandel ut för att den akademiska omvärlden anser att deras forskningsintresse saknar teoretiskt djup. NRWA syftar därför till att hjälpa isolerade handelsforskare att få kontakter med andra forskare med liknande intressen för att fortsätta forska på just detta område.

Anslag om 50 000 kronor godkänns.

2013

Under 2013 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen anslag för totalt 2 064 001 kronor. Den årliga finansieringen till Center for Retailing på 1 miljon kronor togs redan 2012.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Prisupplevelse i dagligvaruhandeln
Anslagsförvaltare: Jonas Gunnarsson

Sammanfattning av beslutet:
Jonas huvudmål är att producera en grundlig och uppdaterad litteratursammanställning om vad som driver prisupplevelse i dagligvaruhandeln – med fokus på vilka parametrar i själva butiken som kan manipuleras för att uppnå ett visst resultat. I detaljhandeln finns en rad exempel på företag och varumärken som lyckas positionera sig så att man får maximal hävstång på en eller ett par delar av sitt kunderbjudande. Exempel på sådana parametrar skulle kunna vara en nerskalad lagerlik butiksupplevelse eller störtexponering av klippvara i början av kundvarvet. Detta område är inte särskilt grundligt beforskat i Sverige. Outputen planeras bli en litteratursammanfattning i HHS’ skriftserie.

Styrelsen beviljar Jonas ansökan om 60 000 kronor.

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Angelica Blom (uppdelat på två ansökningar)
Anslagsförvaltare: Fredrik Lange, Center for Retailing

Sammanfattning av beslutet:
Redan år 2012 (förra året) ansökte Angelica Blom om 315 000 kronor/år i fem år (totalt 1 575 000 kronor) för finansiering av sin doktorandutbildning inom detaljhandel vid CFR. Denna ansökan gäller alltså det andra av de fem åren.

I ansökan om 315 000 kr/år är 195 000 avsedda för doktorandens levnadsomkostnader (inklusive ett belopp om 20 000 som doktoranden själv avsätter till pension). Övriga 120 000 kr är ett institutionellt bidrag till Handelshögskolan i Stockholm.

Inom ramen för detta ansöker Angelica om 315 000 kronor för läsåret 2013/2014 för sitt doktorandarbete på Center for Retailing. Angelicas ansökan godkänns.

Projektbenämning: Bokprojekt Butikens sortiment: En bok om samspelet mellan sortimentsbeslut och ekonomiskt resultat  
Anslagsförvaltare: Mikael Hernant

Sammanfattning av beslutet:
De finns en avsaknad av läroböcker med explicit fokus på de ekonomiska konsekvenserna av detaljhandelsföretagets sortimentsbeslut. Denna brist är olycklig eftersom sortimentet med fog kan sägas vara företagets ”hjärta”. Dels därför att det är butikens sortiment som skall möta och infria konsumenters behov, önskemål och förväntningar, dels därför att det är marginalen från försäljningen av sortimentets olika produkter som ger företaget dess bruttovinst, som skall täcka kostnaderna för verksamheten och – förhoppningsvis – generera en vinst.

Bokidén kan ses som en uppföljning av boken ”Lönsamhet i Butik” i det att boken sätter detaljhandelsföretagets ekonomiska resultat i fokus och beskriver samspelet mellan olika aspekter av företagets sortimentsbeslut och det ekonomiska resultatet. Boken kommer att rikta sig till såväl högskolestudenter som praktiker. Bokens plattform kommer att utgöras av vetenskaplig forskning med explicita återkopplingar till praktikers vardag. Ambitionen är att boken skall (1) kunna användas som kurslitteratur i högskoleutbildningar, (2) upplevas som en handbok för praktiker i dessas löpande arbete med sitt sortiment, liksom den (3) skall kunna användas som kursbok i samband med vidareutbildningsaktiviteter i detaljhandeln. Bokens olika kapitel och avsnitt kommer att skrivas med tre huvudsakliga källor som bas. Den första källan är artiklar från olika vetenskapliga tidskrifter om resultaten från olika forskningsstudier med bäring på olika aspekter av butikens sortiment. Den andra källan utgörs av intervjuer med handlare, butikschefer och –medarbetare, samt sortimentsansvariga med någon form av ”central” position på huvudkontor eller supportkontor. Den tredje källan omfattar olika projekt som genomförts i högskolekurser under 2010, 2011 och 2012. Dessa projekt ger en empirisk potential – visserligen anonymiserad i enlighet med tecknade sekretessavtal – för illustrationer och åskådliggöranden av olika teoretiska modeller.

Mikael ansöker om 630 000 kronor. Styrelsen beviljar beloppet i sin helhet men betalas ut i tre delar.

Projektbenämning: ”Ett handelslaboratorium för multikanals- och e-handelsaktörer”
Anslagsförvaltare: Malin Sundström, Högskolan i Borås

Sammanfattning av beslutet:
Syftet med ansökan är att stärka det befintliga handelslaboratoriet vid Högskolan i Borås i form av teknisk utrustning. Verksamheten i handelslabbet bedrivs i syfte att utveckla idéer utifrån konsumenters behov samt att öka innovationstakten bland företag (online och offline) och erbjuda aktörer en modern forskningsmiljö för konsumentstudier inom handelsområdet.

Syftet med handelslabbet är att bidra till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur digitala lösningar (interaktiva beslutsstöd, smartphones, läsplattor, eye-tracking, RFID-teknik, digitala provrum etc) kan stödja kunder i dess beslut. Genom att erbjuda ett handelslabb för handelsföretag skapas möjligheter att i samverkan med akademin, utveckla innovativa lösningar som kan bidra till uthållighet och konkurrensfördelar. Ett handelslaboratorium för praktiska tillämpningar och studier av vad konsumenter faktiskt gör kan bidra till ett sådant kunskapsövertag. Det behövs också en visionär forskningsmiljö som erbjuder en utvecklingsmöjlighet och utgör en arena för innovation och nytänkande. Det finns en stor potential för handelsföretag att profilera sig både nationellt och internationellt genom att rätt utnyttja möjligheterna till kunskapsöverföring och innovation via handelslabbet.

Malin ansöker om 229 000 kronor från Hakon Swenson Stiftelsen. Ansökan godkänns i sin helhet vid styrelsemöte 2013-08-23.

2. ENTREPRENÖRSKAP

Projektbenämning: ”Ungas entreprenörskap”
Anslagsförvaltare: Cecilia von Heijne, Kungliga Myntkabinettet

Sammanfattning av beslutet:
Kungliga Myntkabinettet (KMK) har inlett ett projekt med utgångspunkt från entreprenörskap, och framförallt ungas entreprenörskap, med gymnasie- och grundskoleelever som huvudsaklig målgrupp. Projektet kommer att resultera i en basutställning, pedagogiska program kopplade till utställningen samt lärarhandledning.

Projektets syfte är att öka barn och ungas intresse för, och kunskap om, entreprenöriella frågor ur ett ekonomiskt perspektiv. För KMK är det också viktigt att projektet ska medverka till att antalet skolvisningar på KMK ökar och att barn och ungdomars delaktighet i verksamheten stärks. Projektet utgår från läroplanerna och skolornas behov.

Medlen från HSS kommer att användas till ett mentometersystem, digitala skärmar och till konceptet ”flippat museum”. Flippat museum ger eleverna möjligheten att ta del av material innan besöket på museet och ger dem en förkunskap som de sedan på olika interagerande sätt får ge uttryck för under sitt besök på museet. Det bidrar till att museibesöket kan innehålla fler kreativa, diskuterande, problematiserande och nytänkande moment.

Projektet består av två förmedlande pedagogiska delar (webbmaterial och utställning) som skolorna kan välja att kombinera på tre olika sätt:

 • Endast webbmaterial. Räckvidd: hela Sverige.
 • Endast besök på museet. Räckvidd: Primärt skolor i Stockholmsområdet, eller på besök i Stockholm.
 • Kombinera skolarbete med webbmaterial med besök på museet. Räckvidd: Primärt skolor i Stockholmsområdet, eller på besök i Stockholm.

Genom problemlösningslekar, mentometer system, diskussioner, debattle, rollspel , experiment och lek, rekvisita lådor ”what’s in the box” och ”think outside the box” med mera, kan lärandet ske från olika ingångsvinklar. Inne i arenan är besökarna omgivna av historiens och samtidens kreativa entreprenörer. Runt om arenans kropp kan besökaren utforska utställningens teman genom berättelser, fakta och upplevelser, alla med utgångspunkt i människan/entreprenören. Utställningen i rummet kommer att innehålla en kronologi samt fyra teman: 1) Vad är entreprenörskap; 2) Vem blir entreprenör; 3) förutsättningar, lagar, regler; 4) attityder och oskrivna regler.

Styrelsen ställer sig positiv till ansökan och beviljar ansökan i sin helhet, 250 000 kr. dock villkoras beslutet av att utställningen avses pågå under en längre tid.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Studentuppsatspris
Anslagsförvaltare: Hakon Swenson Stiftelsen och HUR
Uppsatspriset vänder sig till studenter vid högskolor och universitet, för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera, som delas lika mellan uppsatsförfattarna. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris.

HSS respektive HUR kommer att dela ut ett pris à 20 000 kronor. Tillkommer gör arvoden för de som ska granska uppsatserna, Claes-Robert Julander, Johan Hagberg, Agneta Marell.

Ersättning om 5000 kr/granskare, vilket innebar att HSS kom att betala 30 001 kronor under 2013 för uppsatspriset, vilket styrelsen beviljade.

Vinnande uppsatser:
1. Exploring the store with your hands – a quantitative study about tactile marketing for FMCG*
Författare: Jeanette Finder och Emelie Levall, Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning av uppsatsen:
I denna uppsats undersöker studenterna vilken roll känseln spelar för kundens val och utvärdering av en vara i ett butikssammanhang. Det är ett föga utforskat område. Författarna sammanfattar på ett utomordentligt sätt existerande teori utifrån vilken hypoteser formuleras. Dessa testas i en elegant upplagd experimentell studie som genomförts i butiksmiljö. Det visar sig att marknadsföring av varor med beröringsinslag får positiva effekter. Resultaten diskuteras på ett balanserat sätt av författarna.

 1. Titel: Digital Channel Integration – The process of Handling Tensions Internal to the Firm
  Författare: Johanna Sjöblom och Karin Rimbäck, Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning av uppsatsen:
Denna uppsats undersöker de spänningar och problem som kan uppstå inom detaljhandelsföretag där man arbetar med både traditionell butikshandel och e-handel samtidigt och där önskar integrera de båda säljformerna. Teoretiskt kretsar uppsatsen kring begreppet spänning; tanken är att när två olika distributionsformer ska samsas i samma organisation uppstår spänningar som företagsledningen och personalen måste hantera. Med utgångspunkt i teori utvecklar författarna mycket förtjänstfullt en teoretisk processmodell som belyses i en kvalitativt utformad intervjustudie. Utifrån empiri och teori utvecklas slutligen en processmodell avseende kanalintegration där utgångspunkten åter tas i begreppet spänning.

Projektbenämning: Bokpublicering av Thunholm, Swenson och Persson
Anslagsförvaltare: Björn Edsta

Sammanfattning av beslutet:
Björn har sammanställt manus om entreprenörerna EA Thunholm, Hakon Swenson och Erling Persson, som han anser förändrade 1900-talets detaljhandel. Marknaden för denna typ av bok är liten och förlaget vill att han bidrar ekonomiskt med hälften av kostnaden, totalt 50 000 kronor.

Styrelsen beviljar Björns ansökan om 50 000 kronor för tryckeri av boken.

2012

Under 2012 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen tio anslag för totalt 6 055 000 kronor.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Center for Retailing (totalt två ansökningar ingår i detta projekt)  
Anslagsförvaltare: Dag Klackenberg, Svensk Handel

Sammanfattning av beslutet:
Kandidatprogrammet i Retail Management är ett treårigt program med årskullar om 60 studenter. Programmet drivs av Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, med finansiering av Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan.

Ett anslag på 4 000 000 kr för driften av detaljhandelsutbildningen vid Campus Roslagen i Norrtälje har beviljats. Varav 3 000 000 kr är en förskottsbetalning för åren 2013-2015.

Projektbenämning: Gästprofessor, Dhruv Grewal, Babson College
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning av beslutet:
Ansökt belopp är 50.000 USD årligen under fem år för att betala ett arvode till Dhruv Grewal för att han ska vidta de resor, den handledning och den forskning som vidare föreslås.

Professor Grewal har under flera år erhållit pris som den mest produktive forskaren inom marknadsföring med avseende på vetenskapliga publikationer. Han var också redaktör för Journal of Retailing mellan åren 2001-2007. Han är författare och medförfattare till ett antal bästsäljande böcker inom detaljhandel men även inom marknadsföring mer generellt.

Ett anslag om 50 000 USD per år i 2,5 år har beviljats. Ett beslut om en avsiktsförklaring med Dhruv Grewal för 5 år med en avstämning efter halva tiden (2,5 år) med möjlighet att säga upp avtalet har också tagits.

Projektbenämning: Free-riding som problem och möjligheter
Anslagsförvaltare: Anette Johansson

Sammanfattning av beslutet:
Ansökan avser ett forskningsprojekt som syftar till att identifiera möjliga strategier för handeln att hantera free-riding på ett sätt som skapar värde för både konsumenter och handeln. Bakgrunden till detta är förflyttningen av handel från fysiska butiker till onlinebutiker som sedan länge ett känt fenomen, pådrivet av bland annat bättre leveransvillkor och säkra betalningar. Vi ser exempel på företag som bara verkar på distans, medan andra har både fysiska butiker och onlinehandel.

De här förändringarna har inte enbart mottagits positivt. Det har bland annat hävdats att de här marknadsstrukturerna har gett upphov till ett ökat ”free-riding” beteende hos konsumenter och handelsföretag. Free-riding innebär till exempel att konsumenter kan söka produktinformation i en butik för att sedan köpa produkten i en annan där man kan få ett bättre pris eller bättre villkor. Den butiken kan i sin tur hålla låga kostnader tack vare att man inte behöver erbjuda produktinformation och annan service. Att ”free-rida” innebär inte nödvändigtvis att själva köpet sker i en online-butik på bekostnad av en traditionell butik, utan det kan också vara tvärtom: information inhämtas i en online-butik medan köpet sker i den lilla butiken på hörnet. Knäckfrågan ligger i var konsumenten anser sig få det största värdet. Det här är naturligtvis ett stort problem för många butiksinnehavare och återförsäljare såväl i fysiska butiker som online-butiker, men det kan också öppna upp för möjligheter att öka konkurrenskraften och försäljningen genom exempelvis multi-kanalstrategier.

Medan tidigare studier på området främst har lyft fram de negativa konsekvenserna av free-riding för traditionella återförsäljare så finns där flera blinda fläckar när det gäller kunskap om hur konsumentens attityder till free-riding kan matchas med strategiska och taktiska åtgärder i handeln. Genom att studera hur konsumentens free-ridingbeteenden skapas och förstärks i samspel med olika aktörer på marknaden finns det stora möjligheter att bidra med ny värdefull visdom här. Med aktörer menas här förutom butiker och återförsäljare, även internetsajter som Pricerunner och Prisjakt som underlättar prisjämförelser och andra sajter eller tidskrifter som konsumenter söker sig till för information om olika produktalternativ.

Syftet med projektet är att identifiera möjliga strategier för handeln att hantera free-riding på ett sätt som skapar värde för både konsumenter och handeln. Författarna vill lyfta synen på free-riding från enbart problemfokusering till att också peka på möjligheter genom att beskriva och analysera förekomsten av free-riding bland företag och konsumenter såväl online som offline, samt beskriva och analysera hur konsumenter, handeln och media i samverkan skapar free-riding beteendet och hanterar de utmaningar det innebär.

Ansökan godkänns, men bara de delar som är inriktat på forskning. Det innebär att det ansökta beloppet minskas med 100 000 kronor, så att ansökan nu är på 475 000 kronor (istället för 575 000).

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Annika Lindström  

Anslagsförvaltare: Innventia AB

Sammanfattning av beslutet:

Annika Lindström ska 2-3 dagar i veckan ha sin arbetsplats vid CFR i Norrtälje och där utföra sin forskning i bl a det eye-trackinglab som skall byggas upp vid CFR. Avsikten är också att hon skall undervisa studenter i metoden liksom fakulteten vid CFR.

Annika Lindström skall inte anställas vid CFR utan skall fortsatt vara anställd vid Innventia, men Hakons Swensons stiftelse stödjer Innventia i finansieringen av Annika Lindströms doktorandstudier genom ett bidrag om 276 000 kronor per år i högst fem år (exklusive moms). Inför varje ny årsperiod skall arbetets framsteg utvärderas och vid otillfredsställande resultat avbryts finansieringen.

Forskningens syfte är att undersöka vilka effekter olika faktorer, såsom paketering, layout av hylla, etc. har på den visuella uppmärksamheten, övervägandet och valet av produkt. Till sin hjälp används eye-tracking för att se ögonrörelser hos testpersonerna, samt intervjuer för att verifiera vad de faktiskt såg och inte såg under testerna.

Ansökan om 276 000 kronor godkänns.

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Angelica Blom (uppdelat på två ansökningar)
Anslagsförvaltare: Fredrik Lange, Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning av beslutet:
Ansökan gäller 315 000 kronor/år i fem år (totalt 1 575 000 kronor) för finansiering av doktorandforskning inom detaljhandel vid CFR.  Syftet är att skapa en än mer stimulerande forskningsmiljö med doktorander och disputerade forskare på CFR för att generera mer angelägen kunskap till branschen. Genom rekrytering av unga doktorandtalanger hoppas man kunna vässa sitt utbildningsprogram på lite längre sikt. Rekrytering av doktorander är således en strategisk fråga för CFR och av stor vikt för deras resursförsörjning. Ansökan gäller finansiering från Hakon Swenson Stiftelsen för en doktorand med start i augusti 2012. Inriktningen på doktorandens forskning ska vara att studera konsumentreaktioner som en följd av olika slags butiksformat. CFR vill ha ett särskilt fokus på e-handel och förstå förutsättningarna för effektiva e-handelslösningar samt kontrastera e-handel med fysiska butiker inom samma produktmarknader för att se hur dessa två övergripande format skiljer sig åt. De vill också beakta butiksformatets påverkan på konsumenternas beteende utifrån butiksstorlek/läge och som ovan nämnts olika slags köpbeslut. CFR har utsett Angelica Blom som tilltänkt doktorand.

I ansökan om 315 000 kr/år är 195 000 avsedda för doktorandens levnadsomkostnader (inklusive ett belopp om 20 000 som doktoranden själv avsätter till pension). Övriga 120 000 kr är ett institutionellt bidrag till Handelshögskolan i Stockholm.
Inom ramen för detta ansöker Angelica om 315 000 kronor för läsåret 2012/2013 för sitt doktorandarbete på Center for Retailing. Angelicas ansökan godkänns.

Projektbenämning: Bokpublicering, Viktualiehandlarnas Bidragskassa 275 år
Anslagsförvaltare: Viktualiehandlarna

Sammanfattning av beslutet:
Bidrag till bok i samband med Viktualiehandlarnas 275 årsjubileum. Ansökan om 50 000 kr godkänns.

2. ENTREPRENÖRSKAP

Inga anslag beviljades i denna kategori för 2012.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Detaljhandelsdagar med tema Detaljhandel i fokus – ”Detaljerna som avgör”
Anslagsförvaltare: Olle Alexandersson, Forskningsnätet Skåne

Sammanfattning av beslutet:
Forskningsnätet vill medverka till att sprida förståelse för forskning och för olika vetenskapers sätt att utveckla kunskap. Forskningsnätet ordnar framför allt s k forskningsdagar med forskarföredrag och seminarier, studiebesök på forskningsinstitutioner och företag, korta kurser (t ex i vetenskapliga metoder) och lärarfortbildning. Även mentorer för projektarbeten kan i viss utsträckning förmedlas. Forskningsnätet kan också i begränsad omfattning ge stipendier så att elever eller lärare kan delta i konferenser med forskningsanknytning.

Olle ansöker om 74 000 kronor för genomförande av projektet ”Detaljerna som avgör”. Ansökan godkänns.

Projektbenämning: Nordiska Detalj- och partihandelskonferensen (NRWC)
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält, Hakon Swenson Stiftelsen

Sammanfattning av beslutet:
2012 hölls den tredje Nordiska detaljhandels- och partihandelskonferensen (Nordic Retail & Wholesale Conference, NRWC). Den hölls vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Konferensen är samägd med Handelns Utvecklingsråd (HUR, numera Handelsrådet).

Ansökan om 50 000 kronor har beviljats.

2011

Under 2011 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen fyra anslag för totalt 1 580 000 kronor.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Center for Retailing 
Anslagsförvaltare: Roland Fahlin, NDH-stiftelsen

Sammanfattning av beslutet:
Kandidatprogrammet i Retail Management är ett treårigt program med årskullar om 60 studenter. Programmet drivs av Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, med finansiering av Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan.

Ett anslag på 1 000 000 kr per år i fem år till stöd för driften av detaljhandelsutbildningen vid Campus Roslagen i Norrtälje har beviljats.

Projektbenämning: Bok ”Handeln bygger staden” (totalt två ansökningar ingår i detta projekt)
Anslagsförvaltare: Jerker Söderlind

Sammanfattning av beslutet:
Boken inleds med en generell historisk analys som visar hur handeln i allt väsentligt har varit den drivande kraften i formandet av dagens demokratiska marknadsekonomi, inklusive skapandet av städer. Därefter följer en analys av dagens ofta negativa syn på handel och ”kommers” liksom stadsplanerares och politikers i dagsläget valhänta hantering av handelns möjligheter att bidra till en attraktiv och hållbar stad. Inga andra samhällssektorer riskerar t ex att mötas av kritik för ”överetablering” eller förslag till etableringshinder. I bokens fortsättning analyseras utvecklingen i ett antal svenska städer, från Ystad till Haparanda. Kontentan är att det behövs en mer handelsvänlig stadsplanering.

Ett anslag om 280 000 kronor har beviljats. Ansökningarna var på 150 respektive 130 tkr.

2. ENTREPRENÖRSKAP

Inga anslag beviljades i denna kategori för 2011.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Hemsideprojekt Handelshistoria.nu
Anslagsförvaltare: Alexander Husebye, Centrum för Näringslivshistoria

Sammanfattning av beslutet:
Detta är en fortsättning på det projekt som beviljats anslag redan 2010.

Huvudsyftet är (fortfarande) att allsidigt sprida kunskap om handelns roll och betydelse över tid och göra det i såväl populär form som med ingångar för mer kvalificerade studier.

Ett anslag om 300 000 kronor har beviljats

 

2010

Under 2010 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen fem anslag för totalt 1 594 000 kronor.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Center for Retailing
Anslagsförvaltare: Roland Fahlin, NDH-stiftelsen

Sammanfattning av beslutet:
Kandidatprogrammet i Retail Management är ett treårigt program med årskullar om 60 studenter. Programmet drivs av Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, med finansiering av Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan.

Ett anslag på 1 000 000 kr per år i fem år till stöd för driften av detaljhandelsutbildningen vid Campus Roslagen i Norrtälje har beviljats.

Projektbenämning: Bokprojekt ”Swenson, Thunblom och Persson – Tre entreprenörer som förändrade 1900-talets detaljhandel” 
Anslagsförvaltare: Björn Edsta

Sammanfattning av beslutet:
Handelns entreprenörer har i ganska liten utsträckning lyfts fram historiskt. Det har mera handlat om industrins män. Skall människor känna till entreprenörerna inom handeln så behövs flera berättelser. Björn vill bidra med en bok om tre handelsmän som i betydande grad påverkade detaljhandelns förutsättningar och utformning under 1900-talet.  Möjligen var det en tillfällighet att de startade i industristaden Västerås. Möjligen är det en tillfällighet att industrins pionjärer i staden fått gator uppkallade efter sig men inte handelsmännen som skapade historia och underlättade varuhandeln. De tre handelsmännen i boken är:

Hakon Swenson är välkänd för Stiftelsen och vad han har betytt för tillkomsten av ICA. I det här sammanhanget finns det skäl att även betona att hans idé om inköpssamverkan bildade modell för frivilliga fackkedjor inom praktiskt taget alla detaljhandelsbranscher.

EA (Ernst August) Thunholm var livsmedelshandlare i Västerås och engagerade sig för att minuthandeln skulle få en starkare röst i samhället. Han blev den första ordföranden och verkställande direktören i det nybildade Sveriges Köpmannaförbund som gav detaljhandeln en ny position gentemot leverantörer och myndigheter.

Erling Persson började tidigt med handel. Han koncentrerade sig snart på dammode och utvecklade en framgångsrik helintegrerad detaljhandelskedja vars planering av inköp- och försäljning fick många konkurrenter att ta efter.

Ett anslag om 100 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: Så jobbar Sverige 2.0 med fokus på Handelns utmaningar

Anslagsförvaltare: Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum

Sammanfattning av beslutet:

Handel är en av tio branscher som beskrivits i boken ”Så jobbar Sverige” som gavs ut av Studentlitteratur 2008. I projektet 2.0 kommer boken att uppdateras samt kompletteras med “röd tråd” om marknader och marknadens framtida förutsättningar. I första steget kommer varje bransch att specialgranskas utifrån respektive bransch specifika förutsättningar och seminarier och WS med branschen kommer att genomföras. Sökt stipendiemedel kommer att användas till att ersätta författarna av handelsavsnittet samt genomförande av seminarier och WS.

Ett anslag om 100 000 kronor har beviljats.

2. ENTREPRENÖRSKAP

Inga anslag beviljades i denna kategori för 2010.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Detaljhandelsforskning i skolan – detaljhandelsdagar
Anslagsförvaltare: Olle Alexandersson, Forskningsnätet i Skåne

Sammanfattning av beslutet:
Forskningsnätet vill medverka till att sprida förståelse för forskning och för olika vetenskapers sätt att utveckla kunskap. Forskningsnätet ordnar framför allt så kallade forskningsdagar med forskarföredrag och seminarier, studiebesök på forskningsinstitutioner och företag, korta kurser (till exempel i vetenskapliga metoder) och lärarfortbildning. Även mentorer för projektarbeten kan i viss utsträckning förmedlas. Forskningsnätet kan också i begränsad omfattning ge stipendier så att elever eller lärare kan delta i konferenser med forskningsanknytning.

Två dagar, en i Skolstaden i Helsingborg och en i Malmö Latinskola. Lärare och elever från flera andra skolor i Skåne kommer att bjudas in.

Tonvikten i innehållet läggs på presentation av forskning men det blir också utrymme för rapporter, till exempel i caseform, om framåtsyftande satsningar ute i handeln. Preliminärt skulle huvudtemat i Helsingborg vinklas mot ”detaljhandel och hållbarhet”, vilket anknyter till ett större projekt om energieffektivisering och hållbarhet i skolan. I Malmö skulle inriktningen bli ”detaljhandel som ekonomisk drivkraft i Öresundsregionen”. Det är önskvärt att även andra ämnen tas upp vid sidan av dessa båda inriktningar, t ex marknadsföring och ny teknik.

Ett anslag om 94 000 kronor har beviljats. År 2010 var andra året i rad som Forskningsnätet Skåne fick anslag beviljade.

Projektbenämning: Hemsideprojekt Handelshistoria.nu
Anslagsförvaltare: Alexander Husebye, Centrum för Näringslivshistoria

Sammanfattning av beslutet:
Projektet ska underlätta spridning av kunskap om handelns betydelse genom dess historia och källmaterial via en webbplats med namnet handelshistoria.nu. Dessutom kommer projektet att utnyttja sociala medier som facebook och öka antalet artiklar och filmer med anknytning till handel i kanaler som Wikipedia och Youtube. Informationen riktar sig till historieintresserad allmänhet, men också till skola och till forskare med mer specifika behov av källor och litteratur. Själva webbplatsen, handelshistoria.nu, skall samla handelns historia och generöst bjuda på den i lätt tillgänglig form.

Huvudsyfte är att allsidigt sprida kunskap om handelns roll och betydelse över tid och göra det i såväl populär form som med ingångar för mer kvalificerade studier.

Ett anslag om 300 000 kronor har beviljats.

2009

Under 2009 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen sex anslag för totalt 1 393 100 kronor.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Center for Retailing  
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm, CFR, och Roland Fahlin

Sammanfattning av beslutet:
Kandidatprogrammet i Retail Management är ett treårigt program med årskullar om 60 studenter. Programmet drivs av Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, med finansiering av Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan.

Ett anslag på 1 000 000 kr per år i fem år till stöd för driften av detaljhandelsutbildningen vid Campus Roslagen i Norrtälje har beviljats.

Projektbenämning: Bok: ”Att mäta resultat i butik – 5 kvantitativa studier av butiksmarknadsföringens effekter”  
Anslagsförvaltare: Martin Moström

Sammanfattning av beslutet:
Retail House ger i samarbete med Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm ut en uppsatsbok. Målgruppen för boken är beslutsfattare inom handeln, syftet med boken är att bygga broar mellan den akademiska forskningen och de som arbetar praktiskt med butiksarbete. Ett sekundärt syfte är att marknadsföra dagligvaru- och detaljhandeln som potentiell karriärväg för unga akademiker.

Ett anslag om 109 500 kronor har beviljats. Denna bok ingår i samma serie som den bok som tidigare beviljats anslag av Hakon Swenson Stiftelsen.

Projektbenämning: Hur överlever och hur går detaljhandeln stärkt genom lågkonjunkturen? Lärdomar från 90-talskrisen och forskningen
Anslagsförvaltare: Fredrik Bergström

Sammanfattning av beslutet:
Enligt ansökan är syftet med denna bok i första hand att ta fram relevant kunskap om ”lågkonjunkturens logik” för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för dagens beslutsfattare att hantera lågkonjunkturen. Ett syfte är också att dokumentera tidigare kriser (i synnerhet 90-talskrisen) och jämföra dem med den nuvarande. Ett tredje syfte är att lyfta fram detaljhandelns dynamik och förändring i samband med konjunkturförlopp. Analysen fokuserar genomgående på hur lågkonjunkturer och förändrat konsumtionsbeteende påverkar utvecklingen inom detaljhandeln i sin helhet, skillnader mellan olika branscher, företag, varor och handelsplatser.

Ett anslag om 110 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: Utbildningsmoment med fältstudier av konsumentbeteende i dagligvarubutiker
Anslagsförvaltare: Malin Sundström, Högskolan i Borås

Sammanfattning av beslutet:
Med övertygelsen om att forskning och utbildningar bör bedrivas i samspel med näringsliv genomfördes höstterminen 2008 för första gången en omarbetad magisterkurs i konsumentbeteende vid Högskolan i Borås. Syftet var att bedriva undervisning och utveckla lärande i en detaljhandelsmiljö där det samtidigt tillämpades en pedagogisk partnerskapsidé som omfattade både forskning, undervisning och näringslivsaktörer. Tonvikten låg på att förändra sättet på vilket undervisning genomfördes samt att tydliggöra kopplingen mellan forskning som bedrivs och dess avtryck i utbildningen och studenters lärande. Genomförandet och kursupplägget byggde på att studenter inte bara skulle få illustrationer av kunskapsöverföring utan förtrogenhet med praktikfältet samt en möjlighet att analysera problem och föreslå förändringar till nytta för ett företag. Tillsammans med ICA City diskuterades ett kursupplägg fram som till största delen byggde på att studenter och undervisande forskare skulle få bedriva observations- och fältstudier av kunderna i Citys fyra butiker.

Ett anslag om 58 600 kronor har beviljats

2. ENTREPRENÖRSKAP

Inga anslag beviljades i denna kategori för 2009.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Detaljhandelsforskning i skolan
Anslagsförvaltare: Olle Alexandersson & Björn von Wachenfeldt, Forskningsnätet i Skåne

Sammanfattning av beslutet:
Forskningsnätet i Skåne är en sammanslutning av skånska gymnasieskolor som verkar för bättre kunskap om forskning bland elever och lärare. Forskningsnätet ordnar bland annat forskarföredrag och seminarier i skolan (forskningsdagar), studiebesök hos forskare på institutioner och företag och kurser om forskningsmetoder. Likaså genomförs lärarfortbildning. Denna ansökan avser genomförandet av dagar för möten mellan detaljhandelsforskare och gymnasieungdomar/gymnasieskolor i Skåne.

Ett anslag om 100 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: Studentuppsatspris   
Anslagsförvaltare: Erika Rosen, HUI

Sammanfattning av beslutet:
Finansiering av 2008 års bästa studentuppsats på handelsområdet.

2008

Under 2008 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen elva anslag för totalt 4 536 875 kronor.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Center for Retailing
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm, CFR, och Roland Fahlin

Sammanfattning av beslutet:
Kandidatprogrammet i Retail Management är ett treårigt program med årskullar om 60 studenter. Programmet drivs av Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, med finansiering av Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan.

Ett anslag på 1 000 000 kr per år i fem år till stöd för driften av detaljhandelsutbildningen vid Campus Roslagen i Norrtälje har beviljats.

Projektbenämning: Bok från Retail House i samarbete med LU och HHS
Anslagsförvaltare: Martin Moström, RetailHouse, Ulf Johansson, Lunds Universitet och Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm

Sammanfattning av beslutet:
Ett anslag om 136 875 kronor har beviljats. Stiftelsen får då 500 böcker.

Projektbenämning: Bok med titeln ”Vad är det som krävs för att man ska bli en framgångsrik livsmedelshandlare?”
Anslagsförvaltare: Nils Eric Näslund

Sammanfattning av beslutet:
Projektets syfte är att, med hjälp av intervjuer av ett antal dokumenterat skickliga handlare, söka definiera ett antal kunskaper/förmågor/egenskaper som är särskilt viktiga om man ska lyckas som egen företagare i livsmedelsdetaljhandeln. Dessutom ska ett antal av deras närmaste medarbetare tillfrågas om sin uppfattning, baserad på erfarenheter från ett mångårigt samarbete.

Ett anslag om 100 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: En bok med titeln ”Butikens lönsamhet”
Anslagsförvaltare: Mikael Hernant

Sammanfattning av beslutet:
I ansökningstexten kan följande läsas: ”En butik som inte är tillräckligt lönsam tvingas förr eller senare att stänga entrédörren för alltid. I slutändan är det bara lönsamheten som räknas när man ska bedöma en butiks framgång. Syftet med den här boken är att visa hur butikens försäljning, bruttovinst, kostnader och lönsamhet hänger ihop med butikens marknadsföring, konsumenters beteende och lokal konkurrens. För att förstå hur en butiks lönsamhet uppstår och kan förbättras krävs kunskaper som spänner över gränserna för traditionella indelningar av ämnet ekonomi. Med ett tydligt butiksperspektiv ger författarna en pedagogisk och lättillgänglig beskrivning av teorier och modeller inom ekonomistyrning, marknadsföring, konsumentbeteende och nationalekonomisk konkurrensteori. Teorin kopplas till den praktiska verksamheten via intervjuer med branschmänniskor. Boken riktar sig till såväl högskolestudenter som personer med chefsposition i detaljhandeln.”

Ett anslag om 385 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: Dagligvarubutikens varumärkeskapital – kedjans, butikens och de egna märkesvarornas roll. 
Anslagsförvaltare: Ulf Johansson, Lunds Universitet

Sammanfattning av beslutet:
Studiens fokus är på kvinnors vardagliga inköp och konsumtion av dagligvaror och varumärken i dagligvaruhandel, både i relation till upplevelsen i butiken och i relation till konsumenternas konsumtionssituation i stort.

Det kan konstateras att upplevelsen av varumärken konsumenterna handlar i dagligvarubutiken – alltså varumärken som ofta präglas av vardaglighet – tydligt präglas av hur butiken upplevs. I materialet framstår betydelsen av att känna ”äkthet” och omtanke som central för hur man som konsument värderar de varumärken man köper som konsument i en dagligvarubutik.

I dagsläget har resultaten av undersökningen än så länge främst kommunicerats till forskare i nedanstående artiklar och konferenspresentationer.

Ett anslag om 900 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: Hållbar handel
Anslagsförvaltare: Mikael Hernant, Högskolan i Skövde

Sammanfattning av beslutet:
Ett anslag om 50 000 kronor till en förstudie har beviljats.

Projektbenämning: Kvinnor som handlare
Anslagsförvaltare: Dag Klackenberg, Svensk handel

Sammanfattning av beslutet:
Detaljhandeln är en sektor som traditionellt sett anställer en stor del kvinnor. Statistiken visar att andelen kvinnor anställda i handeln uppgår till hela 65%. Antalet kvinnliga chefer har ökar kraftigt under de senaste femton åren. År 2004 var 28% av cheferna inom detaljhandeln kvinnor, för partihandeln är siffran likaså 28%.

Projektet syftar till att stärka den tydliga tillväxten genom att stödja och uppmärksamma kvinnor verksamma i handeln. Tanken är att förebilder och livskraftiga nätverk är en förutsättning för stöd till de kvinnor som vill arbeta i ledande ställning inom handeln. Målet är att Svensk Handel inom en femårsperiod ska öka representationen av kvinnor i ledande ställning med fem procentenheter i parti- och detaljhandel.

Ett anslag om 110 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: Val av butik – tillgänglighet, valfrihet och tillfredsställelse för olika konsumenter
Anslagsförvaltare: Agneta Marell, Umeå Universitet

Sammanfattning av beslutet:
Projektet avser en forskningsstudie som fortlöper till och med 2011. Studien består av består av tre delstudier:

 1. Konsumenternas nuvarande val och inköpsmönster
 2. Bilanvändares prioriteringar
 3. Bilanvändares argument och miljöhänsyn

Begreppet ”tillgänglighet” ska definieras i olika sammanhang samt framhållas i en fördjupad studie.

Ett anslag om 1 585 000 kronor har beviljats.

Projektbenämning: Bok: ”Etiken i butiken (Konsten att märkas)”
Anslagsförvaltare: Tomas Brytting

Sammanfattning av beslutet:
Ett anslag om 50 000 kronor har beviljats för en förstudie.

2. ENTREPRENÖRSKAP

Projektbenämning: FLU-stipendium för kvinnliga handlare
Anslagsförvaltare: Anders Hallgren

Sammanfattning av beslutet:
ICA-handlarnas Förbund arbetar kontinuerligt med att främja jämställdhet mellan manliga och kvinnliga handlare inom ICA-verksamheten. Sedan en tid tillbaka har vi intensifierat detta arbete och nu har ett konkret förslag för att uppnå vårt syfte om att få fler kvinnliga handlare och fler kvinnor som förtroendevalda i styrelser och valberedningar. Vid ansökans inlämning är könsfördelningen i FLU-utbildningarna 80% män och 20% kvinnor medan könsfördelningen i förberedande BLU är 50/50.

Ambitionen är att stipendiaterna ska utses och belönas i samband med ICA-handlarnas Förbunds årliga stämma – ICA-stämman, som varje åt gästas av cirka 800 medlemmar, ICA-medarbetare och inbjudna gäster.

Ett anslag om 400 000 kronor har beviljats.

3. ÖVRIGT

Projektbenämning: Nordiska Detalj- och partihandelskonferensen (NRWC)
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält

Sammanfattning av beslutet:
2008 hölls den första Nordiska detaljhandels- och partihandelskonferensen (Nordic Retail & Wholesale Conference, NRWC). Den hölls i Center for Retailings lokaler i Norrtälje. Konferensen är samägd med Handelns Utvecklingsråd (HUR, numera Handelsrådet).

Ansökan om 30 000 kronor har beviljats.

2007

Under 2007 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen anslag för totalt 120 000 kronor.

1. FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING 

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Mikael Hernant
Anslagsförvaltare: Mikael Hernant, Högskolan i Skövde

Sammanfattning av beslutet:
Mikael har beviljats ett stipendium om 120 000 kronor i syfte att finansiera ett halvt års arbete med att färdigställa doktorsavhandling. Avhandlingen behandlar dagligvarubutikers försäljningsvolym, produktivitet och lönsamhet och hur dessa påverkas av faktorer inom respektive bortom företagsledningens kontroll.

Avhandlingens titel är: ”Supermarket Performance – to what extent do scale of operation, store attributes, and local market conditions make a difference for the economic performance of supermarkets?”

2. ENTREPRENÖRSKAP

Inga anslag beviljades i denna kategori för 2007.

2. ÖVRIGT

Inga anslag beviljades i denna kategori för 2007.

2012

Under 2012 beviljade Hakon Swenson Stiftelsen tio anslag för totalt 6 055 000 kronor.

FORSKNING, UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING

Projektbenämning: Center for Retailing (totalt två ansökningar ingår i detta projekt)   
Anslagsförvaltare: Dag Klackenberg, Svensk Handel

Sammanfattning av beslutet:
Kandidatprogrammet i Retail Management är ett treårigt program med årskullar om 60 studenter. Programmet drivs av Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm, med finansiering av Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan.

Ett anslag på 4 000 000 kr för driften av detaljhandelsutbildningen vid Campus Roslagen i Norrtälje har beviljats. Varav 3 000 000 kr är en förskottsbetalning för åren 2013-2015.

Projektbenämning: Gästprofessor, Dhruv Grewal, Babson College
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning av beslutet:
Ansökt belopp är 50.000 USD årligen under fem år för att betala ett arvode till Dhruv Grewal för att han ska vidta de resor, den handledning och den forskning som vidare föreslås.

Professor Grewal har under flera år erhållit pris som den mest produktive forskaren inom marknadsföring med avseende på vetenskapliga publikationer. Han var också redaktör för Journal of Retailing mellan åren 2001-2007. Han är författare och medförfattare till ett antal bästsäljande böcker inom detaljhandel men även inom marknadsföring mer generellt.

Ett anslag om 50 000 USD per år i 2,5 år har beviljats. Ett beslut om en avsiktsförklaring med Dhruv Grewal för 5 år med en avstämning efter halva tiden (2,5 år) med möjlighet att säga upp avtalet har också tagits.

Projektbenämning: Free-riding som problem och möjligheter
Anslagsförvaltare: Anette Johansson

Sammanfattning av beslutet:
Ansökan avser ett forskningsprojekt som syftar till att identifiera möjliga strategier för handeln att hantera free-riding på ett sätt som skapar värde för både konsumenter och handeln. Bakgrunden till detta är förflyttningen av handel från fysiska butiker till onlinebutiker som sedan länge ett känt fenomen, pådrivet av bland annat bättre leveransvillkor och säkra betalningar. Vi ser exempel på företag som bara verkar på distans, medan andra har både fysiska butiker och onlinehandel.

De här förändringarna har inte enbart mottagits positivt. Det har bland annat hävdats att de här marknadsstrukturerna har gett upphov till ett ökat ”free-riding” beteende hos konsumenter och handelsföretag. Free-riding innebär till exempel att konsumenter kan söka produktinformation i en butik för att sedan köpa produkten i en annan där man kan få ett bättre pris eller bättre villkor. Den butiken kan i sin tur hålla låga kostnader tack vare att man inte behöver erbjuda produktinformation och annan service. Att ”free-rida” innebär inte nödvändigtvis att själva köpet sker i en online-butik på bekostnad av en traditionell butik, utan det kan också vara tvärtom: information inhämtas i en online-butik medan köpet sker i den lilla butiken på hörnet. Knäckfrågan ligger i var konsumenten anser sig få det största värdet. Det här är naturligtvis ett stort problem för många butiksinnehavare och återförsäljare såväl i fysiska butiker som online-butiker, men det kan också öppna upp för möjligheter att öka konkurrenskraften och försäljningen genom exempelvis multi-kanalstrategier.

Medan tidigare studier på området främst har lyft fram de negativa konsekvenserna av free-riding för traditionella återförsäljare så finns där flera blinda fläckar när det gäller kunskap om hur konsumentens attityder till free-riding kan matchas med strategiska och taktiska åtgärder i handeln. Genom att studera hur konsumentens free-ridingbeteenden skapas och förstärks i samspel med olika aktörer på marknaden finns det stora möjligheter att bidra med ny värdefull visdom här. Med aktörer menas här förutom butiker och återförsäljare, även internetsajter som Pricerunner och Prisjakt som underlättar prisjämförelser och andra sajter eller tidskrifter som konsumenter söker sig till för information om olika produktalternativ.

Syftet med projektet är att identifiera möjliga strategier för handeln att hantera free-riding på ett sätt som skapar värde för både konsumenter och handeln. Författarna vill lyfta synen på free-riding från enbart problemfokusering till att också peka på möjligheter genom att beskriva och analysera förekomsten av free-riding bland företag och konsumenter såväl online som offline, samt beskriva och analysera hur konsumenter, handeln och media i samverkan skapar free-riding beteendet och hanterar de utmaningar det innebär.

Ansökan godkänns, men bara de delar som är inriktat på forskning. Det innebär att det ansökta beloppet minskas med 100 000 kronor, så att ansökan nu är på 475 000 kronor (istället för 575 000).

 

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Annika Lindström   

Anslagsförvaltare: Innventia AB

Sammanfattning av beslutet:

Annika Lindström ska 2-3 dagar i veckan ha sin arbetsplats vid CFR i Norrtälje och där utföra sin forskning i bl a det eye-trackinglab som skall byggas upp vid CFR. Avsikten är också att hon skall undervisa studenter i metoden liksom fakulteten vid CFR.

Annika Lindström skall inte anställas vid CFR utan skall fortsatt vara anställd vid Innventia, men Hakons Swensons stiftelse stödjer Innventia i finansieringen av Annika Lindströms doktorandstudier genom ett bidrag om 276 000 kronor per år i högst fem år (exklusive moms). Inför varje ny årsperiod skall arbetets framsteg utvärderas och vid otillfredsställande resultat avbryts finansieringen.

Forskningens syfte är att undersöka vilka effekter olika faktorer, såsom paketering, layout av hylla, etc. har på den visuella uppmärksamheten, övervägandet och valet av produkt. Till sin hjälp används eye-tracking för att se ögonrörelser hos testpersonerna, samt intervjuer för att verifiera vad de faktiskt såg och inte såg under testerna.

Ansökan om 276 000 kronor godkänns.

Projektbenämning: Doktorandfinansiering för Angelica Blom (uppdelat på två ansökningar)
Anslagsförvaltare: Fredrik Lange, Handelshögskolan i Stockholm, CFR

Sammanfattning av beslutet:
Ansökan gäller 315 000 kronor/år i fem år (totalt 1 575 000 kronor) för finansiering av doktorandforskning inom detaljhandel vid CFR.  Syftet är att skapa en än mer stimulerande forskningsmiljö med doktorander och disputerade forskare på CFR för att generera mer angelägen kunskap till branschen. Genom rekrytering av unga doktorandtalanger hoppas man kunna vässa sitt utbildningsprogram på lite längre sikt. Rekrytering av doktorander är således en strategisk fråga för CFR och av stor vikt för deras resursförsörjning. Ansökan gäller finansiering från Hakon Swenson Stiftelsen för en doktorand med start i augusti 2012. Inriktningen på doktorandens forskning ska vara att studera konsumentreaktioner som en följd av olika slags butiksformat. CFR vill ha ett särskilt fokus på e-handel och förstå förutsättningarna för effektiva e-handelslösningar samt kontrastera e-handel med fysiska butiker inom samma produktmarknader för att se hur dessa två övergripande format skiljer sig åt. De vill också beakta butiksformatets påverkan på konsumenternas beteende utifrån butiksstorlek/läge och som ovan nämnts olika slags köpbeslut. CFR har utsett Angelica Blom som tilltänkt doktorand.

I ansökan om 315 000 kr/år är 195 000 avsedda för doktorandens levnadsomkostnader (inklusive ett belopp om 20 000 som doktoranden själv avsätter till pension). Övriga 120 000 kr är ett institutionellt bidrag till Handelshögskolan i Stockholm.
Inom ramen för detta ansöker Angelica om 315 000 kronor för läsåret 2012/2013 för sitt doktorandarbete på Center for Retailing. Angelicas ansökan godkänns.

Projektbenämning: Bokpublicering, Viktualiehandlarnas Bidragskassa 275 år
Anslagsförvaltare: Viktualiehandlarna

Sammanfattning av beslutet:
Bidrag till bok i samband med Viktualiehandlarnas 275 årsjubileum. Ansökan om 50 000 kr godkänns.

ENTREPRENÖRSKAP

Inga anslag beviljades i denna kategori för 2012.

ÖVRIGT

Projektbenämning: Detaljhandelsdagar med tema Detaljhandel i fokus – ”Detaljerna som avgör”
Anslagsförvaltare: Olle Alexandersson, Forskningsnätet Skåne

Sammanfattning av beslutet:
Forskningsnätet vill medverka till att sprida förståelse för forskning och för olika vetenskapers sätt att utveckla kunskap. Forskningsnätet ordnar framför allt s k forskningsdagar med forskarföredrag och seminarier, studiebesök på forskningsinstitutioner och företag, korta kurser (t ex i vetenskapliga metoder) och lärarfortbildning. Även mentorer för projektarbeten kan i viss utsträckning förmedlas. Forskningsnätet kan också i begränsad omfattning ge stipendier så att elever eller lärare kan delta i konferenser med forskningsanknytning.

Olle ansöker om 74 000 kronor för genomförande av projektet ”Detaljerna som avgör”. Ansökan godkänns.

Projektbenämning: Nordiska Detalj- och partihandelskonferensen (NRWC)
Anslagsförvaltare: Jens Nordfält, Hakon Swenson Stiftelsen

Sammanfattning av beslutet:
2012 hölls den tredje Nordiska detaljhandels- och partihandelskonferensen (Nordic Retail & Wholesale Conference, NRWC). Den hölls vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Konferensen är samägd med Handelns Utvecklingsråd (HUR, numera Handelsrådet).

Ansökan om 50 000 kronor har beviljats.