Projektnamn:  Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion: butikens framtida roll som cirkulär
logistiknod

Projektledare: Docent Joakim Kembro och Doktor Ebba Eriksson, Lunds Universitet

Övriga projektdeltagare:  Doktorand som skall rekryteras

Anslagsförvaltare: Institutionen för maskinvetenskaper vid Lunds Universitet, LTH

Beviljat anslag: 2 490 000kr

Löptid: 2023-09-01 till 2026-03-01

Sammanfattning av projektet: 

Idag konsumerar vi långt mer än vad vår planet klarar och samhället står inför en stor utmaning att
ställa om till hållbar konsumtion. Handeln är en viktig aktör för att lyckas med denna omställning
och flera företag testar olika cirkulära modeller. Gemensamt och avgörande för dessa projekt är
att butiken spelar en nyckelroll för att komma nära slutkund och möjliggöra cirkulära flöden. Med
andra ord transformeras butikens roll till, så kallade, cirkulära logistiknoder för att hantera inte
bara marknadsföring/sälj utan också plock av online-order, returhantering, reparationer, uthyrning
och second-handförsäljning. Trots den snabbt ökade relevansen är området hittills relativt
outforskat.

Vi adresserar detta gap och bidrar till teori och praktik genom att undersöka hur
butiker kan användas som cirkulära logistiknoder. Forskningsprojektet genomförs i nära samarbete
med handelsföretag som tagit en ledande roll inom denna transformation. För att förstå
möjligheter och utmaningar med transformationen intervjuas även ett stort antal berörda aktörer
så som kommuner, stadsplanerare, teknologileverantörer och fastighetsägare. Detta möjliggör en
djupare förståelse för vad som krävs för att använda och skala upp butiken som cirkulär
logistiknod. Studien ger värdefull kunskap och vägledning genom att identifiera drivkrafter,
utmaningar och lösningar, samt insikter hur arbetsplatser, processer, och teknologi förändras för
att stödja cirkulära flöden. Det bidrar även till kunskap hur det omgivande samhället påverkas och
kan bidra för att underlätta transformationen mot hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi inom
handeln.