I samband med ICAs 90-årsjubileum 2007 avsatte ICA-handlarnas Förbund, medlemsorganisation för Sveriges cirka 1500 ICA-handlare, 90 miljoner kronor för att bilda Hakon Swenson Stiftelsen. En viktig orsak till stiftelsens bildande var att ICA-rörelsen tidigare upplevde att handeln sällan belystes ur ett forskarperspektiv i för branschen relevanta och aktuella frågeställningar. Syftet med stiftelsen är att utveckla och stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt att stå för kunskapsproduktion och kunskapsspridning inom dessa områden. ​

Varje år delar stiftelsen ut flera miljoner kronor till projekt som främjar stiftelsens syfte. Det är endast avkastningen från stiftelsekapitalet som används, ICA-handlarnas 90 miljoner rörs inte utan förvaltas väl. Stiftelsens styrelse tillsätts av ICA-handlarnas Förbunds styrelse. ​

Hakon Swenson Stiftelsen har stöttat forskningsprojekt och doktorandutbildningar med en stor spridning på forskningsområden exempelvis inom nationalekonomi, logistik och marknadsföring. En viktig satsning för att stötta handelsforskning är att tillsammans med Handelsrådet organisera NRWC, en forskarkonferens som vartannat år samlar handelsforskare från hela norden. ​

För att säkra framtidens kompetens inom handel har en viktig del av arbetet varit att stödja Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. En annan del har varit att starta upp Academy of Retail and Business; en gymnasieskola med en unik utbildning inom ekonomi och handel. Stiftelsen fokuserar även på att stimulera entreprenörskap bland annat genom huvudpartnerskap med Ung Företagsamhet, här uppmuntras landets gymnasielever att prova på att starta eget företag. ​

En del projekt kan direkt appliceras i handeln, medan många satsningar ger resultat långsiktigt. Målet är att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer inom handel, höja statusen på branschen och ge handeln en central plats i näringsliv och samhälle.​