Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Hakon Swenson Stiftelsen att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar
och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Personuppgifter är all inform­ation som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel
på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behand­lingen följer både gällande
dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

På den här sidan beskriver vi hur och varför Hakon Swenson Stiftelsen behandlar dina personuppgifter
samt vilka rättigheter du har.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter
skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns
dataöverföringsavtal på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.
Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya
ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här.
I sådant fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna fram­går. Den senaste
versionen av informationen finns alltid publicerad här på hakonswensonstiftelsen.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och hur länge?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Hantera stipendieansökningar
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera stipendieansökningar, t.ex. för att spara dina uppgifter i ansökan,
utvärdera mottagna ansökningar och lagra inkomna ansökningar.

Hantera utbetalning av beviljat stipendium och bidrag
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera utbetalning av beviljat bidrag.

Hantera styrelsematerial
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera och arkivera styrelsematerial, t.ex. så tas beslut om beviljat eller
nekat anslag till ansökande i styrelsen.

Publicering av stipendiaters uppgifter i olika kanaler
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att publicera information, t.ex. beviljade anslag på hemsidan.

Extern kommunikation om stiftelsens verksamhet
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att kommunicera extern om vår verksamhet, t.ex. vilka anslag som beviljats och varför.

Hantera och bemöta rättsliga krav
Vi behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter
Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster
Dina uppgifter används av Hakon Swenson Stiftelsen för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster,
t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att
hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen
och vilka rättigheter du har hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta oss på info@hakonswensonstiftelsen.se om du vill utnyttja dina rättigheter.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter
Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig.

Du kan få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har
registrerade hos oss.

Begära rättelse av personuppgifter
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rättas eller kompletteras.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke
I vissa fall kan vi komma att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när
som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

Avsäga dig direktreklam
Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick från våra samarbetspartners, både digitala och
i pappersfor­mat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta oss på info@hakonswensonstiftelsen.se.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så
kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat in­tresse.

Radera uppgifter
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något
behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen
för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi
däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta
eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock inne­bära att vi inte
kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand­lingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format.
Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss,
t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa
uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
info@hakonswensonstiftelsen.se. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).