Projektnamn:  Sysselsättnings- och löneeffekter av förändrade arbetsgivaravgifter för unga

Projektledare: Niklas Rudholm

Anslagsförvaltare: Handelns Forskningsinstitut

Beviljat anslag: 1 914 400kr

Löptid: 2022-09-01 till 2024-09-01

Sammanfattning av projektet: 

Den senaste tidens höga invandrings- och ungdomsarbetslöshet
innebär att Europa i allmänhet, och Sverige i synnerhet, står inför mycket stora
arbetsmarknadspolitiska utmaningar. I det här sammanhanget är servicenäringarna,
såsom detaljhandel, betydelsefulla eftersom dessa branscher utgör potentiella
instegsbranscher för marginaliserade individer som ännu inte fått fotfäste på
arbetsmarknaden. Ett sätt att öka arbetskraftsefterfrågan i dessa branscher är att sänka
arbetsgivaravgifterna, något som politiker har varit ovilliga att göra eftersom det finns
en uppfattning att en sådan reform i huvudsak påverkar lönerna och att effekten på
sysselsättningen är negligerbar. Syftet med detta projekt är att närmare studera hur
förändrade arbetsgivaravgifter för unga påverkar antalet anställda, antalet arbetade
timmar, kontrakterade löner och lönens sammansättning för de individer som är
anställda i de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna. Till skillnad från tidigare
studier kan vi urskilja effekten av förändrade arbetsgivaravgifter på arbetstagarnas
kontrakterade löner, respektive antalet arbetade timmar. Det är av stor betydelse
eftersom en effekt på antalet arbetade timmar bland den befintliga personalen är en
sysselsättningseffekt, inte en löneeffekt. Denna sysselsättningseffekt kan vara av stor
betydelse för arbetstagare som arbetar deltid och har problem med att etablera sig på
arbetsmarknaden. Genom tillgång till en lång undersökningsperiod kan vi också
studera om effekten av sänkta respektive höjda arbetsgivaravgifter skiljer sig åt, vilket
inte tidigare har analyserats. Projektet bidrar därmed med ny kunskap om
bakomliggande anpassningsmekanismer som p