Projektnamn: Kan algoritmprissättning öka handelns lönsamhet? En jämförande analys av handelsföretag som använder algoritmprissättning och traditionell prissättning i sju länder.

Projektledare: Niklas Rudholm, Handelns Forskningsinstitut.

Övriga projektdeltagare:  Kenneth Carling, Högskolan Dalarna. Charlie Lindgren, Högskolan Dalarna.

Anslagsförvaltare: Handelns Forskningsinstitut

Beviljat anslag: 2 363 600kr

Löptid: 1 januari 2023 – 31 december 2025

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Företag använder sig i allt högre utsträckning av algoritmer för att fatta beslut om priser.
Chen m fl. (2016) rapporterar att en tredjedel av de drygt 1600 bästsäljarna på Amazons amerikanska
marknadsplats använder algoritmprissättning. Även på den nordiska marknaden verkar användningen av
algoritmprissättning vara utbredd. En studie av den norska konkurrensmyndigheten (Konkurrensetilsynet,
2021) fann att 55% av de granskade företagen använde sig av övervakningsalgoritmer och 20% av
algoritmprissättning.
Vi avser att studera hur vanligt algoritmprissättning är bland de handelsföretag som är aktiva på
prisjämförelsesidan Prisjakt i de sju länder där den är etablerad, hur dessa företag använder sig av
algoritmprissättning, samt om de företag som använder algoritmprissättning är mera lönsamma än
likvärdiga företag som inte gör det.
Projektet är relevant för handeln av flera anledningar. Vi anser det troligt att många svenska handlare i
dagsläget överväger att gå över till någon form av algoritmprissättning, antingen i egen regi eller via de
företag som levererar färdiga lösningar. Resultaten från vårt projekt ska då ses som en del av det
informationsunderlag dessa handlare bör ha tillgång till inför ett beslut om att införa algoritmprissättning. I ett längre perspektiv kommer handeln dessutom sannolikt att bli mer internationell, och i det perspektivet ger vår forskning också insikt i om och hur algoritmprissättning skulle kunna användas för att möta ökad internationell konkurrens.