Projektnamn:  Äldre konsumenters reaktioner på kampanjer och
annan marknadskommunikation från handelsföretag

Projektledare: Hanna Berg, Handelshögskolan i Stockholm

Övriga projektdeltagare: 

Karina T. Liljedal, Handelshögskolan i Stockholm
Sven-Olov Daunfeldt, Handelns forskningsinstitut

Anslagsförvaltare: SIR (Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research)

Beviljat anslag: 624 270kr

Löptid: januari 2022 – juni 2022 (6 månader)

Sammanfattning av projektet: 

Äldre konsumenter är en växande konsumentgrupp som är mycket viktig för handeln.
Tidigare forskning visar att äldre konsumenters reaktioner på marknadskommunikation skiljer
sig från yngre konsumentgrupper. Trots detta saknas det forskning kring hur kampanjer och
annan marknadskommunikation bör utformas för att passa äldre konsumenter, speciellt när
det gäller marknadskommunikation med handelns företag som avsändare. Projektets
målsättning är därför att öka kunskapen om hur äldre konsumenter reagerar på olika aspekter
av handelsföretagens kampanjer och marknadskommunikation, samt hur betydelsefull denna
grupp konsumenter är för handelsnäringen. Målsättningen är även att bidra till forskningen
om hur äldre konsumenter reagerar på kampanjer och annan marknadskommunikation från
handelsföretag, samt att ge vägledning till handeln kring hur kampanjer och annan
marknadskommunikation riktade till äldre konsumenter ska utformas. Inom projektet kommer
ett antal empiriska studier att genomföras, utformade som experiment. Resultaten kommer att
rapporteras i en forskningsartikel, i en populärvetenskaplig rapport och vid seminarier. Det
sex månader långa projektet genomförs av forskare från Handelshögskolan i Stockholm och
Handelns Forskningsinstitut. I projektets referensgrupp ingår företagen ICA, Telia, och
Systembolaget som alla arbetar strategiskt med marknadskommunikation och har butiker över
hela Sverige