Projektnamn: Lärdomar från kriser de senaste 30 åren – Hur ska handeln vända utmaningar till möjligheter

Projektledare: Fredrik Bergström

Anslagsförvaltare: FB Strategi AB

Beviljat anslag: 130 000kr 

Löptid: 2023-03-15 till 2023-07-15 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Projektet Lärdomar från kriser de senaste 30 åren – Hur ska handeln vända utmaningar till
möjligheter. Ett fakta- och utbildningsprojekt syftar till att ta fram och sprida kunskap om
”kriser och lågkonjunkturernas logik” för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för dagens
beslutsfattare i handeln att hantera och komma stärkta ur lågkonjunkturer och kriser i
framtiden. Det är viktigt för handelns aktörer att vara medvetna om hur omvärldsförändringar
kan ändra förutsättningar för de verksamheter man ansvarar för. Inte minst nu då svensk och
global ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur.

Projektet kommer att ta fram ett faktamaterial som ska fungera som underlag för ett
utbildningsmaterial. En viktig del av projektet är att fram konkreta råd och metoder för hur
sämre tider kan vändas till möjligheter. Denna del av projektet baseras på en uppdatering av
en rapport som togs fram åt HSS 2009, Det är inte över förrän det är över – Om
detaljhandeln, lågkonjunkturer och möjligheter.

Med utgångspunkt från rapporten genomförs ett strategiskt möte med ”högnivå”-personer.
Flera av dessa är från handeln (kedjor, köpcentrum, branschorganisationer), men också
personer med kompletterande kompetens. Fokus är på lärdomar för framtiden från tidigare
kriser.

Faktamaterialet ska därefter användas för att ta fram ett utbildningsmaterial för att öka
kunskapen hos berörda aktörer i handeln. Denna del kommer att bestå av framtagandet av en
sammanfattande och layoutad skrift/broschyr som baseras på den uppdaterade rapporten och
det strategiska mötet.
Projektet genomförs under första halvåret 2023. För att säkerställa att det finns kännedom
om materialet kommer resultatspridning/marknadsföring att utgöra en central del av
projektet. Här kommer bl a informationsspridning via föreläsningar, branschmedia och
sociala media att användas.

Projektledaren Fredrik Bergström är doktor i nationalekonomi, har lång erfarenhet av
handeln, har arbetat som chef för HUI och chef för WSP Advisory inom det globala
konsultföretaget WSP och i den rollen varit en del av den svenska ledningen. I sina chefsroller
har Fredrik även behövt hantera såväl goda som dåliga tider.