Projektnamn:  Towards mass personalisation of products and services in fashion retailing – what are the implications?

Projektledare: Gabriella Wulff, Högskolan i Borås

Anslagsförvaltare: Högskolan i Borås

Beviljat anslag: 1 840 000kr

Löptid: 2023-01-01 till 2025-12-31

Sammanfattning av projektet: 

Det övergripande målet med detta projekt är att fastställa hur företag kan utforma personalisering
av produkter och tjänster för att påskynda en övergång mot mer hållbar produktion och
konsumtion. Tidigare studier inom detaljhandeln har identifierat att mass personalisering utgör en
fjärde industriell revolution, som kommer att ha stora implikationer på framtida handel och
konsumtion. Personalisering handlar om att öka försäljning och konverteringsgrader genom
skräddarsydda lösningar för produkter, tjänster och hemsidor. Samtidigt visar forskare inom
miljövetenskap hur vi överskrider planetens gränser, och därför behöver ta hållbarhetsaspekter i
beaktning när vi utformar lösningar för framtida företagande.
En av de branscher som har kritiserats för sina ohållbara produktions- och konsumtionsmönster är
modeindustrin, som också tidigt anammat personalisering som del av lösningen. Medan den
dominerande uppfattningen av mass personalisering är att det leder till mer hållbarhet genom att
minska överdrivna volymer och mer exakt möta kundernas krav, finns det indikationer på att det
finns en baksida av personalisering, där det snarare leder till mer konsumtion än mindre, skapar ny
efterfrågan hos kund och kommer med utmaningar på andrahandsmarknaden av produkterna.
Däremot är det få forskare som har undersökt de faktiska konsekvenserna av en förändring mot
mass personalisering, ett forskningsgap som jag kommer att adressera i projektet.
De specifika syftena med detta projekt är att 1) kartlägga befintliga praktiker relaterade till mass
personalisering 2) identifiera samhälleliga och miljömässiga konsekvenser av sådana praktiker och
3) fastställa hur personalisering ska utformas i linje med en förändring mot mer hållbar produktion
och konsumtion. Genomgående i projektet kommer stor tonvikt att läggas på kommunikation av
forskningsresultat genom deltagande i workshops och konferenser inom och utanför akademin,
kontinuerlig kontakt med företag i branschen samt kommunikation till en bredare allmänhet genom
ett aktivt deltagande i såväl media som samhällsdebatt. Forskningsprojektet kommer därmed bidra
till kunskapsproduktion och spridning inom konsumtion och detaljhandel. På så sätt bidrar projektet
med ett forskarperspektiv på de utmaningar som dagens detaljhandel står inför. För nuvarande och
framtida entreprenörer, är projektet användbart för att kunna fatta mer informerade beslut.