Projektnamn:  Affärsrelationers och nätverks betydelse för utveckling och
implementering av hållbara förpackningslösningar i detaljhandeln

Projektledare: Kajsa Hulthén, Chalmers

Övriga projektdeltagare:  Sandra Brüel Grönberg, Doktorand Teknologie licentiat

Anslagsförvaltare: Chalmers

Beviljat anslag: 1 824 500kr

Löptid: 2023-12-01 till 2025-08-31

Sammanfattning av projektet: 

Projektet är en del av ett doktorandprojekt, från licentiatexamen till doktorsexamen, som
fokuserar på hur utveckling och implementering av nya förpackningslösningar kan bidra till en
mer hållbar detaljhandel. Den licentiatuppsats, ”Making packaging more sustainable: Effects
of resource embeddedness”, som presenterades av Sandra Brüel Grönberg på Chalmers under
våren 2023 presenterar flera viktiga slutsatser, men också nya frågeställningar.
Licentiatuppsatsen visar hur e-handelsförpackningar behöver anpassas till en mängd andra
resurser i en komplex nätverksstruktur. Studien visar också att de aktörer som påverkar och
påverkas av förpackningslösningar har olika perspektiv på hållbarhet och att de därför gör olika
prioriteringar. Det blev också tydligt att de ansträngningar som behöver göras, för att till
exempel reducera onödig luft i e-handelspaket, inte kan göras av enskilda företag, utan det
krävs samverkan mellan företag.
Det föreliggande projektet fokuserar därför på hur företag inom ramen för sina affärsrelationer
och nätverk kan samverka kring utveckling och implementering av nya mer hållbara
förpackningslösningar i detaljhandeln. Projektet omfattar analys av affärsrelationer och olika
aktörers målkonflikter, vilken typ av samverkan och vilka förutsättningar som leder till lyckade
förändringsinitiativ och hur företag bör samverka på ’rätt sätt’, med ’rätt partners’ och om ’rätt
saker’.
Projektet antar en fallstudieansats där samverkan mellan detaljhandlaren Lyko Group AB och
deras affärspartners analyseras med avseende på initiativ för mer hållbara förpackningslösningar. Projektet bidrar på kort sikt till de företag som är involverade i projektet samt genom
spridning av generaliserade resultat till andra företag som kan ta del av resultaten och
implementera dessa. I ett längre perspektiv kan projektet bidra till systemförändring inom
detaljhandeln