0 Nätverk – Hakon Swenson Stiftelsen
Loading...
Nätverk 2018-06-26T11:40:44+02:00

Nordic Retail and Wholesale Association, NRWA

Hakon Swenson Stiftelsen har tillsammans med Handelns Utvecklingsråd, HUR, tagit initiativ till att starta ett nätverk för detaljhandelsforskare. Nätverket heter Nordic Retail and Wholesale Association, NRWA.

NRWA syftar till att hjälpa isolerade detaljhandelsforskare att få kontakter med kollegor med liknande intressen samt att höja nivån och det teoretiska djupet inom detaljhandelsforskningen.

Sedan januari 2009 finns även Center for Retailing, från Handelshögskolan i Göteborg med som en organisatör och finansiär av nätverket.

NRWA organiserar bland annat en forskningskonferens vartannat år.
Konferensen fungerar som ett konstituerande möte, ett nordiskt forskarnätverk för handeln.
Detta akademiska nätverk kommer att samarbeta med det Europeiska nätverket EAERCD och dess amerikanska systerorganisation ACRA.