Projektnamn: Who will walk 500 miles? Effects of pedestrianization for retailing and hospitality firms. 

Projektledare: Oana Mihaescu, Södertörns Högskola 

Övriga projektdeltagare: Mikaela Backman – JIBS; Helena Nilsson – JIBS; Tina Wallin – JIBS 

Anslagsförvaltare: Södertörns Högskola 

Beviljat anslag: 1 793 260kr 

Löptid: 2021-01-01 till 2022-12-31 

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

Syftet med detta projekt är att undersöka effekterna som införandet av gågator har på en plats företagsmix, dess företagstillväxt, samt på attraktiviteten i den närliggande urbana miljön. Vi baserar våra hypoteser om heterogena effekter över tid och rum på handelslokaliseringsteorier som berör marknadsstorlek, avståndet mellan marknader och konsumenter, samt interaktioner mellan agglomerationskrafter och konkurrens. Vi kombinerar deskriptiv analys med bästa möjliga teknik för difference-in-difference regressioner av ett sammansatt dataset för hela Sverige som inkluderar förändringar i gågators längd, nyckelvariabler för företagens tillväxt och fastighetspriser under perioden 2011 och 2020. Vi utforskar dessa effekter i de områden där det skett förändringar i gågators längd samt i deras närområden både på kort- och medellång sikt. Projektet kommer bidra med värdefulla insikter i effektiviteten av gågator som verktyg för stadsutveckling. Dessa insikter bidrar till underlag för framtida politiska beslut och ger argument i den aktuella debatten om stadstillväxt och stadsförnyelse och är därför av stor vikt för politiker och stadsplanerare, samt till handeln och besöksnäringen, och fastighetsägare i de berörda områdena.