Projektnamn: Vad kan vi lära oss av 100-åringar? Värdeskapande kring långvariga småbutiker i stadskärnor​ 

Projektledare: Kristina Tamm-Hallström, Handelshögskolan i Stockholm & SCORE​ 

Övriga projektdeltagare: Jenny Lindblad, Kungliga Tekniska Högskolan & Karin Fernler, Handelshögskolan i Stockholm​ 

Anslagsförvaltare: SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research ​ 

Beviljat anslag: 1 835 000kr​ 

Löptid: 2022-01-01 till 2023-12-31​ 

​ 

Sammanfattning av projektet: ​ 

En av handelsforskare sällan uppmärksammad butikskategori i dagens moderna handelslandskap är små, fristående innerstadsbutiker som existerat sen tidigt 1900-tal. I projektet Vad kan vi lära oss av 100-åringar? Värdeskapande kring långvariga småbutiker i stadskärnor” undersöker vi frågan om hur det kan förklaras att dessa butiker alls finns kvar. Med ett micro-sociologiskt perspektiv med fokus på värdeskapande, studerar vi ett 10-tal butiker i svenska storstäder. Vi kompletterar ekonomiska förklaringar med en mer värde-inklusiv ansats som undersöker hur olika aktörer – såsom butiksägare själva, personal, kunder, hyresvärdar, grossister, myndigheter, branschföreningar, politiker – i tid och rum ser och har sett på de här butikernas existens. ​ 

Projektet genomförs under två år av två företagsekonomer från Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Centre for Organizational Research (Score) och en socialantropolog med inriktning på urbana studier vid Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet är att bidra med efterfrågad kunskap om små butikers villkor att överleva i stadskärnor, och att bredda synen på detaljhandelns roll i samhällsutvecklingen av attraktiva städer. Empiriskt genomförs tre delprojekt: en policystudie 1900–2020 om offentliga organisationers syn på detaljhandelns roll i stadsutveckling; en etnografisk studie av 3 butiker inom Livsmedel, Konfektion och Hobby; samt en historiskt inriktad studie av värden, värdeskapande och överlevnadsstrategier kring 10 butiker från de valda butikskategorierna. Förutom en vetenskaplig artikel kommer projektet att generera en bok på svenska där de studerade butikerna illustreras i både ord och bild liksom presentationer av forskningsresultaten för intresserade praktiker.