0 Effektiva logistiklösningar vid etableringar utomlands – Hakon Swenson Stiftelsen

Effektiva logistiklösningar vid etableringar utomlands

Linnea Haag vid Linköpings Universitet undersöker logistikens roll vid internationalisering i licenciatavhandlingen ”The supporting role of logistics during the early stage of retail internationalisation. Det har varit fantastiskt roligt att få fördjupa sig i företags internationalisering och logistikens roll under denna resa. Jag vill tacka Hakon Swenson stiftelsen för att ha gjort projektet till verklighet!”

Den 29e mars 2019 lade Linnea Haag fram sin licenciatavhandling ”The supporting role of logistics during the early stage of retail internationalisation”, finansierad av Hakon Swenson stiftelsen.

Avhandlingen bidrar till förståelse för den viktiga roll logistiken spelar när detaljhandelsföretag etablerar säljoperationer på närliggande marknader. Forskningen ger insikt i att företag ofta anser att logistiken är mycket viktig vid internationalisering, men trots det har logistiken sällan ett stort strategiskt fokus vid de första utlandsetableringarna.

– Oftast fungerar logistiken endast som ett operativt stöd, där logistikorganisationen reaktivt anpassar sig till satta ramar för internationaliseringen. Logistiken kan dock även ha en proaktiv stödjande  roll, där logistikchefen är aktivt involverad i strategiska beslut gällande internationaliseringen som möjliggöra att viktiga logistikaspekter lyfts upp. Genom att ha mer proaktiv logistik kan företag utforma mer effektiv logistik som både minskar komplexiteten och kostnaderna i början av internationaliseringen, säger Linnea Haag.

Avhandlingen visar vidare på fyra karaktärsdrag för effektiva logistiklösningar vid etableringar utomlands. Dessa är en centraliserad styrning, stort centrallager och att arbetet sker på ett standardiserat sätt oavsett marknad. Det är även viktigt med kontinuerligt lärande i organisationen. Även tre förmågor relaterade till ledarskap, integration och lärande har tagits fram som stöd för utformningen av effektiv logistik vid internationalisering.

Linnea Haag har fått anslag från Hakon Swenson stiftelsen för fortsatta doktorandstudier. Nästa steg blir att undersöka hur detaljhandelsföretag tillsammans med logistikleverantörer kan utveckla sina logistiksystem, där samarbetet kommer att analyseras utifrån dynamiska förmågor som teoribas.

– Jag ser verkligen framemot fortsättningen! Det ska bli jätteintressant att på djupet undersöka samarbetet mellan olika detaljhandelsföretag och logistikleverantörer. Projektet är mycket aktuellt i och med efterfrågan och utvecklingen av nya leveranslösningar till kund som sätter allt högre krav på samarbetet mellan de två aktörerna, säger Linnea.

 

Läs mer om Linneas avhandling. 

 

2019-06-05T13:20:14+02:00