0 De vann Handelns studentuppsatspris 2014 – Hakon Swenson Stiftelsen

De vann Handelns studentuppsatspris 2014

014 års vinnare av Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråds studentuppsatspris är utsedda. Av drygt 30 nominerade uppsatser har juryn valt ut följande vinnare.

Butikschefens egenskaper och produktivitet i butik – lokalt ledarskap och ekonomiskt resultat i butik, av Agneta Holmberg, Handelshögskolan i Stockholm. Uppsatsen beskriver hur butikschefens egenskaper och arbetssätt kan påverka butikens ekonomiska resultat. Baserad på intervjuer med 73 butikschefer i Sverige. (Handelns Utvecklingsråd)

May I help you SIIR? Ett experiment om hur personlig service i en pop-up butik med e-handel påverkar kundnöjdhet och graden av närmande, av Malin Sjöhage och Rebecka Nyblom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Beskriver hur personlig service i pop-up butiker med e-handel påverkar kundnöjdheten. Baserad på experiment som undersöker effekterna vid tre nivåer av personlig service. (Hakon Swenson Stiftelsen)

– Både uppsatserna bidrar med ny kunskap till handelsområdet och visar på hög vetenskaplig kvalité. Bland annat för att de har en praktisk relevans i det teoretiska, säger Lena Litens, ansvarig för Hakon Swenson Stiftelsen på ICA-handlarnas Förbund.

Det är andra året som Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd utser årets studentuppsatspris för uppsatser på temat handel. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris. Vinnarna erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera.

Uppsatspriset syftar till att attrahera universitets- och högskolestudenter att fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

För mer information kontakta:

Lena Litens, ansvarig Hakon Swenson Stiftelsen, ICA-handlarnas Förbund, 08-55 33 99 29

Anderas Hedlund, vd, Handelns Utvecklingsråd, tel 010-471 85 46

Juryns motiveringar till Handelns studentuppsatspris 2014

Butikschefens egenskaper och produktivitet i butik – Lokalt ledarskap och ekonomiskt resultat i butik.

Agneta Holmberg, Handelshögskolan i Stockholm

Motivering: ”Denna uppsats tar sitt avstamp i litteraturen om ekonomistyrning och ledarskap med direkt relevans för detaljhandel. Holmberg är väl inläst och visar på en djup förståelse för de olika områdena. Genom ett analytiskt förhållningssätt sätter Holmberg samman olika teoretiska områden som leder fram till tydliga och väl grundade hypoteser. Holmberg visar genom sina analyser på en bred metodkunskap och hennes analys är insiktsfull och balanserad. Holmberg återkopplar till tidigare teoretiska resonemang och resonerar insiktsfullt kring implikationer av studiens resultat. Ambitionen att bidra med kunskap om åtgärder som butikschefen kan ändra redan idag för att se ett bättre ekonomiskt resultat imorgon känns relevant och möjligt. Uppsatsen håller god kvalitet i alla delar.”

May I help you SIIR? Ett experiment om hur personlig service i en pop-up butik med e-handel påverkar kundnöjdhet och graden av närmande.

Malin Sjöhage och Rebecka Nyblom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Motivering: ”Utgångspunkten i denna uppsats tas i den snabba teknikutvecklingen och dess konsekvenser för detaljhandeln. Uppsatsen inleds med en välstrukturerad och välskriven redogörelse av tidigare forskning om personlig service och kundnöjdhet. Författarna visar i detta avsnitt på mycket god förmåga att integrera och nyttja tidigare kunskap i nya sammanhang. En stor insikt visas också genom begreppsdiskussioner om den modell som avslutar det teoretiska avsnittet. Uppsatsförfattarna visar hög grad av metodmedvetenhet genom genomförande av experiment och genom sitt sätt analysera och dra slutsatser av det empiriska materialet. Uppsatsen bidrar med ny och värdefull kunskap med stor relevans för detaljhandeln.”

Jury 2014:

Claes-Robert Julander, Handelshögskolan i Stockholm, Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Agneta Marell, Umeå universitet.

2018-06-26T11:40:45+02:00