0 Center for Retailing – Hakon Swenson Stiftelsen

Center for Retailing

Sedan hösten 2009 benämns verksamheten i Norrtälje, Center for Retailing, vid Handelshögskolan i Stockholm. Namnet NDH lever kvar i namnet på stiftelsen som finansierar verksamheten.

Center for Retailing i Norrtälje har funnits sedan 2002. Tidigare har skolan drivits av Stockholms Universitet men från och med höstterminen 2008 är CFR Handelshögskolan i Stockholms satsning på handel. Skolan är belägen på Campus Roslagen i Norrtälje.

Fakultet och administration samordnas mellan Stockholm och Norrtälje på så sätt att CFR ska ha sitt eget liv, och leverera forskning och utbildning av samma kvalitet som vid HHS, men där synergier är möjliga utnyttjas dessa. Ambitionen är att CFR ska vara ett kunskapscentrum med fokus på handeln. Ett flertal initiativ tas för att åstadkomma detta, dels kandidatprogrammet, dels olika forskningsinitiativ och dels vidareutbildningar med chefer och företagsledningar vid handelsföretag.

Det finns flera förklaringar till varför handeln ska ha sin egen skola:

För det första lever vi i ett tjänstesamhälle där handeln tar en allt större plats. (En personlig reflektion är att det trots detta kan tyckas att det akademiska systemet i många fall återspeglar ett industrisamhälle.) Då allt större delar av ekonomin och sysselsättningen snarare kommer av handel än av tillverkning, så ställer det krav på anpassningar av utbildningsprogrammen.

För det andra är handelskunskap viktigt även för verksamheter som inte direkt fokuserar på handel. Allt från entreprenörer till stora tillverkningsföretag behöver förstå hur olika distributionskanaler och försäljningsmetoder fungerar på ett mer påtagligt sätt än vad många ekonomi- och marknadsföringsutbildningar erbjuder i dag.

För det tredje så genererar handeln, som redan nämnts, stora delar av svensk ekonomi och många handelsföretag har en enorm omsättning. Detta till trots har de människor som arbetar inom handeln ofta låg utbildning och en relativt låg status. Kanske kan akademiska utbildningar på området, likt CFR, göra för handeln vad civilekonom- och civilingenjörutbildningar gjort för sina respektive skrån under 1900-talet.

Det finns också flera anledningar till att just Handelshögskolan i Stockholm startar detta program. Sedan starten, 1909, har HHS haft en stark koppling till handeln (därav namnet). Inom ramen för den forskning som bedrivs vid HHS (EFI) finns en stark tradition för handelsforskning där avhandlingar om handel producerats sedan 1930-talet. På senare år har svensk handelsforskning gått en ny vår till mötes och HHS har en central roll i denna utveckling.

CFR har en stark koppling till svenska handelsföretag och forskningsstiftelser. Flera stora handelsföretag har under ett antal år gjort ansträngningar för att just CFR ska komma till stånd och därmed profilera handelns ambition att satsa på akademisk utbildning. Kopplingen till svenska handelsföretag kommer att vara påtaglig under utbildningens gång. Studenterna kommer att få träffa olika representanter, från koncernchefer till specialister, från många olika företag på olika positioner i värdekedjan.

Bara någon månad efter det att CFR dragit igång verksamheten har fler än hundra svenska handelsföretag indikerat att de vill ha någon typ av samarbete med skolan.

CFR kommer inte bara erbjuda en kandidatutbildning. Vartannat år hålls även en forskningskonferens i parti- och detaljhandel. Konferensen kommer att fungera som ett konstituerande möte ett nordiskt forskarnätverk för handeln. Detta akademiska nätverk kommer att samarbeta med det Europeiska nätverket EAERCD och dess amerikanska systerorganisation ACRA. Syftena med dessa organisationer är förutom att erbjuda samverkan mellan olika forskare som delar intresseområden, även att bidra till förbättrad utbildning. Internationellt sett finns ett antal goda förebilder vad gäller detaljhandelsprogram. CFR kommer med andra ord att ha god nytta en den samlade internationella erfarenhet som finns på området.

Jens Nordfält, dean
Organistation
Ansvarig för kandidatprogrammet och Detaljhandelshögskolan är:

Ek. dr. Jens Nordfält (dean)
Ek. dr. Fredrik Lange (studierektor) ansvarar för studieplanen
Ek. dr. Mikael Hernant
Claes-Robert Julander (prof.) hanterar platsfrågor.

Administrationen av programmen sköts av Cecilia Höft och Ann Cedersved med stöd från Student & Alumni Services från HHS. IT Services ansvarar för studenternas IT-miljö och HHS bibliotek för högskolans informationsförsörjning.

2018-06-26T11:40:45+02:00