0 Grundkrav – Hakon Swenson Stiftelsen
Loading...
Grundkrav 2019-06-11T08:46:56+02:00

Grundkrav

Krav på ansökan

Hakon Swenson Stiftelsens syfte är att stödja forskning, utbildning och entreprenörskap inom konsument- och handelsområdet, samt bidra till kunskapsspridning inom dessa områden.

Stiftelsen tar emot ansökningar inom samtliga områden.

Grundläggande krav är att ansökan:

  • Har en tydlig koppling till Hakon Swenson Stiftelsens syfte.
  • Innehåller samtliga delar av ansökans innehåll. 


Specifikt för forskning

Grundläggande krav för forskningsprojekt är att:

  • Forskningen håller hög akademisk kvalitet.
  • Perspektivet på forskningen ska vara av en karaktär att det kommer till nytta för den enskilde handlaren eller för handeln mer generellt.
  • Forskningen har en tydlig praktisk relevans vad gäller problemområde och forskningsfråga.
  • Input från bransch och akademi samlas in under projektets gång ex. genom en referensgrupp (se nedan).
  • Slutredovisning sker i form populärvetenskaplig slutrapport samt summering av projektet enligt Hakon Swenson stiftelsens mall.
  • Muntlig presentation av resultaten sker vid med Hakon Swenson stiftelsen överenskommet tillfälle.

Forskning från olika akademiska teoriområden och med olika vetenskapliga metoder inom konsument- och handelsområdet är välkomna.

Hakon Swenson Stiftelsen ser gärna att den forskning man finansierar har en reell påverkan. Lyft gärna fram i ansökan på vilket sätt organisationen samverkar med praktiker inom handelsområdet, vilka dessa praktiker är, hur länge samarbetet pågått etc.

Hakon Swenson Stiftelsen lägger stor vikt vid relevansen av den forskning man finansierar. Projektledaren kan med fördel bifoga en publikationslista med utvalda verk som haft praktisk relevans samt en beskrivning av på vilket sätt de är praktiskt relevanta.

Input från branschen

Projektet ska innehålla en plan för hur input samlas in ifrån bransch och akademi under projektets gång. Denna input ska ge kunskap exempelvis vad gäller projektets praktiska relevans för handeln samt när det gäller output och förmedling av projektet till branschen.

Detta kan ske genom att tillsätta en referensgrupp eller ett liknande initiativ.